Poszukiwany pracownik do zatrudnienia w Biurze Zamówień Publicznych

 

Dział Zamówień Publicznych poszukuje osoby

z grona pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

do zatrudnienia w Biurze Zamówień Publicznych

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

         sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  dostawy, usługi i roboty budowlane,

         zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/ Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz pozostałej dokumentacji w BIP,

         redagowanie odpowiedzi na zapytania,  uzasadnień prawnych i faktycznych w zakresie wykluczeni wykonawców, odrzuceń ofert, unieważniania postępowań w prowadzonych postępowaniach,

         dokumentowanie przebiegu prowadzonych postępowań na drukach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

 

Preferowany będzie pracownik posiadający:

         wyższe wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne lub techniczne,

         znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

         co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji oraz pracy
w zespole pod presją czasu,

         bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i programów Microsoft Office, mile widziana znajomość obsługi programu Lex,

         pozytywne nastawianie  i chęć do podejmowania nowych wyzwań.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

         list motywacyjny,

         szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone  własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji  zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

 

Zainteresowane osoby proszone są o  przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów do Sekretariatu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  p. 261. w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja wewnętrzna do Biura Zamówień Publicznychdo  18.10.2019 r., do godz. 14.00.

 

W razie pytań należy kontaktować się z Panią mgr Martą Mendel-Wilkołek, tel. 81 445-60-73