Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

30 września 2019 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Była to niezwykła, bo Jubileuszowa 65 Inauguracja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 

 

Na auli Centrum Kongresowego zasiedli pracownicy UP w Lublinie, przedstawiciele uczelni z Lublina i regionu, władz rządowych, samorządowych, instytucji publicznych, współpracujących firm oraz studenci.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk otworzył uroczyście wydarzenie i skierował kilka słów specjalnie do studentów I roku, życząc im aby zdobywali wiedzę w pełni wykorzystując potencjał uczelni, korzystając z pomocy wszechstronnie wykształconej kadry oraz nowoczesnego zaplecza dydaktyczno-laboratoryjnego.

W wystąpieniu otwierającym JM Rektor nawiązał do bogatej historii Uniwersytetu, której jubileusz 65-lecia istnienia przypada właśnie w tym roku akademickim. Wyższą Szkołę Rolniczą —  prawną poprzedniczkę Akademii Rolniczej i obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie — utworzone w 1955 r., na bazie 3 Wydziałów (Rolnego, Weterynaryjnego i Zootechnicznego) powołanych jeszcze w ramach UMCSu.

Przez dotychczasowe 64 lata działalności Uniwersytetu wypromowanych zostało 73 000 absolwentów, 2 000 doktorów oraz 700 doktorów habilitowanych.
Najważniejsze wydarzenia z historii Uczelni zgromadzeni goście mogli zobaczyć w specjalnie przygotowanej na tę okazję prezentacji:

 

 

Następnie JM Rektor przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelni w poprzednim roku akademickim. W sprawozdaniu poruszone zostały kwestie dotyczące sukcesów studentów: 20 z nich oraz 2 doktorantów otrzymało stypendium Ministra Nauki, 38 studentów zostało uhonorowanych stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, a 5 studentów i 9 doktorantów otrzymało stypendia w ramach miejskiego programu stypendialnego.

 

W roku akademickim 2019/2020 uruchomione zostały 4 nowe kierunki studiów: analityka weterynaryjna, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz zielarstwo i fitoprodukty. Od ubiegłego roku prowadzone są studia w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria. W tegorocznej rekrutacji najpopularniejszymi kierunkami były weterynaria 9 osób na miejsce, Behawiorystyka zwierząt 4 os./miejsce, geodezja i kartografia, dietetyka oraz pielęgnacja zwierząt i animaloterapia po 3 os./miejsce. 

W bieżącym roku akademickim na Uczelni w ramach 41 kierunków studiować będzie 8 000 studentów, w tym 165 obcokrajowców, a 6 500 studentów kształconych będzie w trybie stacjonarnym. Za ich edukację będzie odpowiadać 665 nauczycieli akademickich, w tym 90 profesorów tytularnych i 205 naukowców ze stopniem doktora habilitowanego.

 

Rok akademicki 2018/2019 był także rokiem owocnej pracy kadry naukowej Uniwersytetu: 8 osób uzyskało tytuł profesora, 48 osób stopień doktora habilitowanego, a 19 osób stopień doktora.

 

Prof. Katarzyna Ognik oraz prof. Michał Świeca za publikacje naukowe z 2018 i 2019 r. uzyskali sumaryczny Impact Factor w wysokości powyżej 60.

 

Projekt na kwotę 0,5 mln zł prof. Ewy Solarskiej realizowany w ramach Programu „Inteligentny Rozwój” znalazł się w pierwszej 100 projektów z największym potencjałem wybranych przez ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju z grupy ponad 80 000 projektów.

 

Mgr Hubert Szczerba pozyskał dofinansowanie z NCN na 2 projekty badawcze na kwotę prawie 300 000 zł.

 

Prof. Tomasz M. Gruszecki oraz Prof. Stanisław Winiarczyk zostali członkami Rady Doskonałości Naukowej odpowiednio w dyscyplinach zootechnika i rybactwo oraz weterynaria.

 

 

 

O wysokim poziomie wykształcenia oferowanego przez nasz Uniwersytet świadczy obecność Uczelni w prestiżowych i ogólnoświatowych rankingach.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odnotował znaczący wzrost w rankingu „Perspektyw” — o 18 pozycji.

Ponadto Uczelnia, w ramach w CWUR World University Rankings – Rankingu Uczelni Wyższych, znajduje się na liście 2000 najlepszych uczelni wybranych spośród 20 tys. na świecie (w rankingu uwzględnionych jest jedynie 37 uczelni z Polski).

Kolejnym sukcesem jest także wyróżnienie Uczelni w rankingu Global Ranking of Academic Subjects, który obejmuje 54 obszarów nauki. Dziedziny prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, które znalazły się w rankingu to nauki weterynaryjne oraz nauki o żywności i technologie żywienia.

W związku z ustawowymi zmianami w systemie edukacji narodowej na Uczelni wprowadzono stosowne zmiany w jej funkcjonowaniu. Uchwalony został Nowy Statut Uczelni oraz powołano Radę Uczelni, której przewodniczącym został dr hab. Henryk Malec. Zgodnie z nowym Statutem działalność rozpoczynają dwa nowe organy wspomagające zarządzanie Uniwersytetem. Są to Rady Dyscyplin, które funkcjonują w 8 ocenianych dyscyplinach naukowych oraz 7 Kolegiów Wydziałowych, które wspomagają Dziekanów w zarządzaniu Wydziałami. W ich skład wchodzą: Dziekan, Prodziekani, przewodniczący Rady Dyscypliny związanej z Wydziałem, kierownicy katedr i instytutów, 3 nauczycieli akademickich z grupy samodzielnych i pomocniczych pracowników nauki, 1 przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 3 przedstawicieli studentów.

 

W świetle nowych przepisów Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 5 dyscyplinach przypisanych do 2 dziedzin nauki oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 7 dyscyplinach przypisanych do 3 dziedzin: rolniczej, przyrodniczej i inżynieryjno-technicznej. 

Działalność rozpoczęła Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” przypisana do dziedziny nauk rolniczych, w ramach której Uczelnia posada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w następujących 4 dyscyplinach naukowych: Rolnictwo i Ogrodnictwo, Weterynaria, Technologia Żywności oraz Zootechnika i Rybactwo.

Cieszy fakt, że Uniwersytet posiada stabilną sytuację finansową pozwalającą na przyznawanie podwyżek dla szerokiego grona pracowników. Kontynuowane  i planowane są także znaczące inwestycje: prace remontowe w budynku Fellach, budowa nowoczesnego Ośrodka Hipologii i Hipoterapii na Felinie oraz remont akademika Eskulap.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie — po raz trzeci w historii Uniwersytetu — Wyróżnienia dla Wybitego Absolwenta. W tym roku statuetka trafiła w ręce Absolwenta Wydziału Zootechniki ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie z roku 1977 – Waldemara Brosia.

 

Sylwetkę Wybitnego Absolwenta przedstawił Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, profesor Zdzisław Targoński.

 

Waldemar Broś jest Prezesem Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. Swoją karierę rozpoczął  od Inspektora w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich  w Lublinie. Później został Naczelnikiem Wydziału Skupu i Obsługi Dostawców Mleka w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich  w Warszawie, Kierownikiem Zespołu ds. Marketingu w Krajowym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych.

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Ryszard Bogdan Gronowski, Hanna Dorota Klikocka, Aldona Miłkowska, Waldemar Stanisław Paszkiewicz, Dariusz Mirosław Stasiak oraz Marek Tadeusz Ścibisz.

Medalem Srebrnym: Antoni Grzywna, Jolanta Zofia Joniec, Monika Elżbieta Kędzierska-Matysek, Marcin Tomasz Mitrus, Urszula Katarzyna Pankiewicz, Zbigniew Stropek, Danuta Franciszka Sugier, Marta Wesołowska-Trojanowska, Agnieszka Monika Wójtowicz, Beata Zimowska i Jacek Robert Mielniczuk.

 

Medalem Brązowym: Agnieszka Dudziak, Magdalena Bożena Kachel, Małgorzata Karwowska, Artur Kraszkiewicz, Andrzej Lisowski, Agnieszka Micek, Tomasz Józef Oniszczuk, Anna Maria Pecyna, Małgorzata Dorota Ryszkowska-Siwko, Joanna Stadnik, Dagmara Anna Stępień-Pyśniak, Monika Anna Sujka, Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Katarzyna Ślepecka, Waldemar Piotr Teter i Wioletta Anna Wróblewska.

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:  prof. dr hab. Marek Babicz, dr Agnieszka Błaszczak, dr Marzena Bracław, dr hab. Małgorzata Kwiecień, dr hab. Sławomir Ligęza, prof. dr hab. Andrzej Marczuk, dr hab. Jacek Pranagal, dr hab. Marcin Szczepanik, prof. dr hab. Bogdan Szostak, mgr Marek Wawer, dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, dr Marta Wójcik oraz dr hab. Anna Zacharko-Siembida.

 

Po wysłuchaniu hymnu Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Akademickiego UP w Lublinie, nadszedł czas na najważniejszą część inauguracji roku akademickiego — Immatrykulację Studentów.

Studentów I roku, którzy w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożyli ślubowanie, przedstawiła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska.

 

Z krótkim przemówieniem do studentów zwrócił się Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Bartłomiej Szymczak.

Z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na ręce Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka napłynęło wiele listów i gratulacji, a ich wybór przedstawił zebranym Prorektor Ds. Nauki, Wdrożeń  i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim pt. „Oddziaływanie roślin na zmysły człowieka” wygłosiła  dr hab. Katarzyna Dzida z Zakładu Żywienia Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.  W swoim wykładzie profesor przedstawiła zagadnienia związane ze sposobem postrzegania świata roślin przez człowieka za pomocą naszych zmysłów, w szczególności zmysłu wzroku i węchu. Z prelekcji goście mogli dowiedzieć się jak kolory roślin wpływają na nasze samopoczucie oraz jak wytwarzane są i do czego służyć mogą kwiatowe olejki zapachowe.

 

Na zakończenie uroczystości Rektor życzył wszystkim zebranym oraz pracownikom Uczelni realizacji zamierzeń i osiągania założonych celów, wiele satysfakcji z pracy naukowo-dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym!
 

 

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!

Media o Inauguracji

Fot. Maciej Niedziółka, Paweł Michalski /DKiWA