Nabór wniosków do programu “Doskonała nauka” (MNiSW)

Centrum Nauki informuje, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Doskonała nauka”.

Przedmiot programu
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Program składa się z 2 modułów:

1.„Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
2.„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Dofinansowanie:
W ramach:
– „Wsparcia konferencji naukowych” – od 20 tys. zł do 400 tys. zł,
– „Wsparcia monografii naukowych” – od 15 tys. zł do 80 tys. zł.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.

Termin składania wniosków:
Nabór wniosków dla obu modułów trwa od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

WNIOSKODAWCA, KTÓRYM JEST UCZELNIA MOŻE ZŁOŻYĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 5 WNIOSKÓW W RAMACH KAŻDEGO Z MODUŁÓW.

Ze względu na wymogi konkursu w zakresie liczby składanych wniosków Centrum Nauki prosi o zgłaszanie chęci przygotowania projektów do programu „Doskonała nauka” do dnia 21 listopada 2019 r. w formie e-mailowej do Pani Izabeli Czaja-Banasiak na adres: liczy się kolejność nadesłanych zgłoszeń.

 

Więcej informacji na [ stronie MNiSW ]

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym programie zapraszamy również do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 464