IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

W dniach 17-20 września 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”.

 

 

Patronat nad konferencją objęli: Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego. Honorowym patronatem konferencję objęli: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. Zygmunt Litwińczuk, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – prof. Włodzimierz Sady, JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego – prof. Marek Masnyk, JM Rektor Lviv Polytechnic National University z Ukrainy – prof. Yuriy Bobalo, Prezydent Polytechnic Institute of Beja z Portugalii – prof. João Paulo Trindade, JM Rektor Technical University of Moldova – prof. Viorel Bostan, JM Rektor Hochschule für Technik Stuttgart University of Applied Sciences z Niemiec – prof. Rainer Franke.

 

 

Konferencja była współorganizowana przez: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polytechnic Institute of Beja z Portugalii, Lviv Polytechnic National University z Ukrainy, Technical University of Moldova z Mołdawii, Hochschule für Technik Stuttgart University of Applied Sciences z Niemiec.

 

W dniu 17.09.2019 r. odbyło się powitanie i rejestracja uczestników konferencji. Natomiast dnia 18.09.2019 r., po uroczystej ceremonii otwarcia odbyły się dwie sesje plenarne, podczas których przedstawiciele ośrodków naukowych z Hiszpanii, Szwajcarii, Polski, Mołdawii i Niemiec zaprezentowali 7 referatów związanych z głównymi tematami konferencji z zakresu inżynierii środowiska oraz fotogrametrii i geoinformatyki. W przerwie pomiędzy sesjami plenarnymi odbyła się sesja posterowa. Następnie, podczas kolejnych dwóch dni obrad (19 i 20 września 2019 r.), omawiano zagadnienia dotyczące nowych technologii z zakresu inżynierii środowiska, fotogrametrii i geoinformatyki stosowanych na świecie, perspektyw ich rozwoju i możliwości zastosowania w praktyce.

 

 

Podczas konferencji wygłoszono 62 referaty oraz zaprezentowano 112 posterów. Liczna frekwencja przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych, umożliwiła wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami, przedstawicielami jednostek samorządowych oraz przedsiębiorcami, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogłyby zostać zaadaptowane w gospodarce. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami konferencji może być szczególnie istotna dla nauki, dydaktyki i gospodarki. Ważną tematykę stanowiły również zagadnienia dotyczące inicjatyw legislacyjnych, podejmowanych w różnych krajach, zmierzających do ochrony i poprawy stanu środowiska. Wyniki badań prezentowane podczas konferencji, mogą być implementowane w gospodarce, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego oraz efektywnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

 

W ramach konferencji 19 września 2019 r. odbyła się pierwsza sesja terenowa, podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się z architekturą i zabytkami Lublina. W ramach sesji terenowej zwiedzano Zamek Lubelski, Śródmieście i Stare Miasto. Natomiast 20 września 2019 r., podczas drugiej sesji terenowej, zapoznano się z historią i zabytkami Kazimierza Dolnego, a także poznawano walory przyrodnicze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego zwiedzając Korzeniowy Dół, uważany za jeden z najpiękniejszy kazimierskich wąwozów. Podczas ostatniej sesji terenowej w Bochotnicy odbyło się oficjalne zamknięcie konferencji i pożegnanie uczestników.

 

 

W konferencji uczestniczyło około 140 osób, w tym ok. 60 z zagranicznych ośrodków akademickich z 11 krajów (Ukrainy, Portugalii, Mołdawii, Niemiec, Litwy, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Czech, Chin, Danii). Pozostali uczestnicy reprezentowali ośrodki naukowe z Polski, w tym z: Lublina, Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Opola, Kielc, Olsztyna, Gliwic, Falent, Chełma i Częstochowy. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele jednostek samorządowych z woj. lubelskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

 

 

Referaty i postery zaprezentowane podczas konferencji będą publikowane w formie prac naukowych w czasopismach, takich jak: Water, Archives of Environmental Protection; Journal of Ecological Engineering; Acta Scientiarum Polonorum – Formatio Circumiectus; Journal of Water and Land Development; Geomatics, Landmanagement and Landscape; Geodynamics; Geodesy, Cartography and Aerial Photography, jak również jako materiały konferencyjne E3S Web of Conferences – Open Access proceedings in Environment, Energy and Earth Sciences, indeksowane w bazach Web of Science i Scopus.

 

 

Konferencja oraz druk publikacji jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej ze środków Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe w ramach projektu „Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”.

 

 

Publikacja artykułów i komunikatów konferencyjnych pozwoli na utrwalenie przekazu informacji pomiędzy uczestnikami konferencji a otoczeniem społeczno-gospodarczym i nawiązywanie kontaktów nie tylko podczas konferencji, ale także po jej zakończeniu. Z kolei zacieśnienie współpracy między przedstawicielami jednostek naukowych z różnych krajów oraz instytucjami działającymi w ich otoczeniu podniesienie skuteczność działań samorządów i przedsiębiorstw w zakresie inżynierii środowiska, fotogrametrii i geoinformatyki, co wpłynie na podejmowania kolejnych inicjatyw badawczych i wdrożeniowych.

 

Internetową transmisję otwarcia konferencji i dwóch sesji plenarnych przeprowadziła firma Studiotech – Audiovisual Engineering z Warszawy. Informacje z konferencji były również przekazywane przez TVP Lublin w Panoramie Lubelskiej w dniu 18 września 2019 r. (czas od 9:11) oraz w „Poranku między Wisłą a Bugiem” (czas od 50:32) w dniu 24 września 2019 r.

 

Wsparcia w organizacji konferencji udzielili: Nałęczów Zdrój S.A. – Drzewce koło Nałęczowa, Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz z Łucki koło Lubartowa, Grundfos Pompy Sp. z o.o. z Baranowa koło Poznania, Prestige z Poznania, Hydro-Vacuum S.A. z Grudziądza oraz Firma Projektowo-Wykonawcza Sanitmal inż. Arkadiusz Malik z Lublina. Dzięki pomocy sponsorów konferencję uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Kapeli Cyja z Bychawy.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Wiadomości w mediach:

Panorama Lubelska, 18 września 2019 r. (czas od 9:11)

„Poranek między Wisłą a Bugiem”, 24 września 2019 r. (czas od 50:32)

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA

oraz NAWA

Autorzy sprawozdania:
prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko
dr hab. inż. Andrzej Mazur
dr Kamil Nieścioruk
mgr inż. Agnieszka Micek
mgr inż. Patrycja Pochwatka