Nabór na wymianę bilateralną naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia) (NAWA)

NAWA zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia).

Nabór wniosków trwa do 17 grudnia 2019 r., do godz. 15.00.


Cel programu

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli.


Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez belgijskich partnerów do Wallonie-Bruxelles International oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Belgii. Wnioski złożone w Polsce i w Belgii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

Koszty kwalifikowalne pokrywane przez stronę polską
Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy. W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży 2 naukowców polskich do Belgii–maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.

2) Koszty pobytu naukowców belgijskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:

a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni –350 PLN dziennie;

b) w przypadku dłuższych pobytów –4200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

 

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.
Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).
 

Dziedziny nauki
Projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Priorytety:
1) Udział młodych naukowców.
2) Projekty z potencjałem współpracy w ramach inicjatyw UE
3) Możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu.
 

Okres realizacji projektów
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021 r.

Wymagania dodatkowe:
Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego. Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków.

Okres realizacji projektów
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021 r.

Wnioski należy składać w terminie od 30 września 2019 r.do 17 grudnia 2019 r. do godziny 15.00 czasu środkowoeuropejskiego(czas lokalny dla Warszawy) w systemie teleinformatycznym NAWA.


Więcej informacji na stronie NAWA –>

Kontakt po stronie polskiej Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:
Pani Elżbieta Dybcio-Wojciechowska
Pion Programów dla Naukowców
ul. Polna 4000-635 Warszawa
e-mail:
 

Zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem projekty do zgłaszania się do Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy – osoba odpowiedzialna:
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 66 78, , Budynek Rektoratu pok. 473