Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020

 

 

 Lublin, dnia 23 września 2019 r.

 

ZAPROSZENIE

 

do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 ul. Akademicka 13 20-950 Lublin

 

 

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz.395.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020.

 

1.    Nazwa zamówienia obejmuje: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy:

-2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 do 31.12.2019

-2020 obejmujący okres od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020

 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

 

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)    doradztwo  w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019, 2020.

2)    badanie sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020.

3)    sporządzenie sprawozdania z badania wraz z uzupełniającym raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z zastosowanymi zasadami /polityką/ rachunkowości oraz czy rzetelnie, jasno i prawidłowo przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są prawidłowe.

 

3.    Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 w Sekretariacie Uczelni p. 261, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 lub przesłanie pocztą.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019,2020  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

 

 

4. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 4 października 2019 r. do godz. 15:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby UP w Lublinie. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

5. Wszelkie informacje niezbędne do:

– sporządzenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można uzyskać pod nr telefonu (81) 445-66-00, (81) 445-65-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

 

 

 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1. Zbadanie sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

 

2. Udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie badanych podmiotów,

 

3. Sporządzenie sprawozdania z badania wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie  finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu.

 

4.    Przedłożenie sprawozdania i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego w terminie :

Za 2019 r. do dnia 15 maja 2020 r.

Za 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1. Informacje o oferencie, w tym : – nazwa firmy i siedziba oferenta – forma prowadzenia działalności / aktualny odpis z właściwego rejestru /, – wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, – wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu, – wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów, – wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie

 

2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3. Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta w audycie sprawozdań finansowych oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których oferent przeprowadził badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 3 lat.

 

4. Cenę netto i brutto z warunkami płatności za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla każdego roku(2019, 2020 ) oddzielnie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania  o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 

6. Oświadczenie oferenta i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 

 

7. Oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania szkół wyższych z podaniem wykazu szkół wyższych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich trzech latach.

 

8. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

 

9. Projekt umowy na badanie łącznego sprawozdania finansowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. :

– wykazał się najbogatszym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych szkół wyższych

– przedstawił cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami.

 

O wynikach wyboru Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pisemnie poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.  

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania za rok 2019,2020.

 

 

Karta klienta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

 

1.

Nazwa jednostki

Uniwersytetu Przyrodniczego

 w Lublinie

 

Adres

Akademicka 13

 

Nr telefonu i faksu

        (81) 445-66-00

 lub  (81) 445-65-67

Fax  (81) 533-37-52

2.

Forma prawna

Publiczna szkoła wyższa

3.

Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku badanym

m.in. : dydaktyczna, naukowo-badawcza, usługowa

 

4.

Rok rozpoczęcia działalności

1955

 

5.

Fundusz zasadniczy na koniec  2018 r.

 ( w tys. zł )

205.449,6

6.

Przychody z działalności operacyjnej

w roku 2018 (w  tys. zł )

165.326,4

7.

Suma bilansowa ( w tys. zł )

 

287.385,3

8.

Wynik finansowy netto za rok 2018

 ( w tys. zł )

1.961,8

9.

Liczba zatrudnionych na dzień  

31.08.2019 r.

1472

 

10.

Czy podmiot wielozakładowy

Nie

11.

Okres objęty badaniem

2019,2020  rok

12.

Czy sprawozdanie finansowe objęte było badaniem w roku ubiegłym