Nabór wniosków do OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 oraz nowego konkursu PRELUDIUM BIS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery konkursy dla naukowców na projekty badawcze: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz nowość – PRELUDIUM BIS 1.

Budżet wszystkich konkursów jest rekordowy – do zdobycia jest aż 690 mln zł.

 


OPUS 18 to konkurs skierowany do osób, które posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W ramach konkursu OPUS 18 kierownicy projektów mogą sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.
W tej edycji badacze mogą zawalczyć o łączną kwotę w wysokości aż 400 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu OPUS 18 znajdują się > na stronie NCN <

PRELUDIUM 18 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez kierowników projektów nieposiadających jeszcze stopnia naukowego doktora. Wysokość finansowania zależy od długości realizacji badań: 70 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł dla projektów, w których okres realizacji potrwa 24 miesiące, zaś 210 tys. zł dla badań zaplanowanych na 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 18 do zdobycia jest kwota 30 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu PRELUDIUM 18 są dostępne > na stronie NCN <

PRELUDIUM BIS to konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS. Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS. Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera także międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
W PRELUDIUM BIS do zdobycia jest kwota 160 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu PRELUDIUM BIS są dostępne > na stronie NCN <

SONATA 15 to konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.  Celem konkursu jest wsparcie w stworzeniu unikatowego warsztatu naukowego i prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu SONATA 15 są dostępne > na stronie NCN <

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

  • Począwszy od tej edycji we wszystkich konkursach NCN koszty pośrednie będą wynosić 20%, ale w przeciwieństwie do poprzednich regulacji będą naliczane również od kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowanie.
  • Istotna zmiana została wprowadzona także w warunkach konkursu OPUS, w którym maksymalny czas realizacji projektu został wydłużony do 4 lat.
  • Kolejną ważną zmianą jest rozszerzenie konkursu OPUS o ścieżkę międzynarodową. Naukowcy, niezależnie od etapu kariery naukowej, mogą zaplanować realizację projektów również w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej. Mogą również planować projekty realizowane przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

 

Wnioski należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

 


Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 16 grudnia 2019 r.

TERMIN ZGŁASZANIA PRZYGOTOWYWANYCH WNIOSKÓW NA WW. KONKURSY DO CENTRUM NAUKI UPŁYWA 6 GRUDNIA 2019 R.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w czerwcu 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 464