Dożynki Uczelniane w Uhrusku

12 września 2019 r. w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku odbyły się Dożynki Uczelniane, których organizacją zajmował się kierownik Gospodarstwa, dr Dariusz Juszczak. Uroczystość święta plonów to doskonała okazja do podsumowania działalności gospodarstw doświadczalnych należących do Uniwersytetu.

 

Wśród gości znaleźli się pracownicy gospodarstw w Uhrusku i Czesławicach i Felinie, członkowie Senatu, Pełnomocnicy Rektora, kierownicy Stacji Badawczych Uniwersytetu oraz zaproszeni goście.

Na miejscu gości przywitał Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk. Następnie obecną sytuację gospodarstw doświadczalnych oraz prowadzonych w nich inwestycji przedstawili kierownicy gospodarstw: dr Dariusz Juszczak (Uhrusk) oraz mgr Grzegorz Siemiński (Czesławice, Felin).

 

Podsumowana została także działalność Stacji Badawczych Uczelni, którą przedstawili ich kierownicy. Dr hab. Iwona Janczarek, profesor nadzwyczajny podsumowała prace Gospodarstwa Doświadczalnego Felin związane z Katedrą Hodowli i Użytkowania Koni. O działalności Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy wypowiadała się dr hab. Halina Lipińska, a o Dydaktyczno-Badawczej Stacji Doświadczalnej Małych Przeżuwaczy im. prof. Tadeusza Efnera w Bezku mówił prof. Tomasz M. Gruszecki.

 

Doceniając całoroczny trud włożony w pracę oraz zaangażowanie w rozwój gospodarstw doświadczalnych gospodarz uroczystości Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk wręczył pracownikom okolicznościowe nagrody.

 
Zaprezentowany został okazały wieniec dożynkowy, wykonany wspólnie przez wszystkie gospodarstwa. Na ręce Rektora prof. Zygmunta Litwińczuka złożony został bochen chleba wypieczony ze zbóż pochodzących z Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku. Zespół Pieśni i Tańca Jawor zaprezentował ludowe przyśpiewki i tańce.

 

 

 

 

***

 

Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku
Gospodarstwo w Uhrusku zajmuje się uprawą roli oraz hodowlą bydła mlecznego ze szczególnym uwzględnieniem białogrzbietów, czyli bydła objętego ochroną zasobów genetycznych oraz owcy Uhruskiej, która jest również objęta tym programem. Wyhodowanie rasy bydła białogrzbietego oraz owcy uhruskiej są wynikiem badań pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 
Gospodarstwo posiada areał 580 ha. Zbożami najwyżej plonującymi w 2019 roku były: pszenica ozima plon 6t/ha, pszenżyto ozime 6t/ha, jęczmień ozimy 7 t/ha. Innymi zbożami uprawianymi w gospodarstwie są owies, żyto ozime oraz jęczmień jary.

 

W gospodarstwie doświadczalnym prowadzona jest hodowla bydła mlecznego około 70 sztuk krów dojnych oraz bydła białogrzbietego (23 krowy), owcy Uhruskiej (120 sztuk) i gęsi owsianej (7000).

Zwiększono produkcję gęsi do 7000 sztuk, co wpłynęło na poprawę wyniku finansowego gospodarstwa, a także pozwoliło na zwiększenie liczby pracowników oraz pełne wykorzystanie dostępnych budynków.

 

Poprawiła się wydajność mleka, uzyskuje się już ponad 8 tys. litrów mleka od krowy w laktacji.

Wciąż trwają intensywne prace nad odbudowaniem stada bydła białogrzbietego, które na wystawach rolniczych zdobywa wysokie oceny (wystawy w Poznaniu, Sitnie).

 

W roku 2019 w gospodarstwie przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych, a wynik prowadzonych prac uczestniczy dożynek mogli zobaczyć w trakcie zwiedzania. Dokończono elewację budynku obory, wstawiono nowe drzwi, zaadoptowano budynek owczarni na tucz gęsi, założono automatyczne poidła w obu budynkach oraz założono linię automatycznego karmienia gęsi.

 

O dobrym zapleczu badawczym gospodarstwa świadczy zwiększenie ilości prowadzonych w nim badań naukowych.

Ulepszony został również park maszyn rolniczych w gospodarstwie. W ostatnich latach zakupione zostały: ciągnik rolniczy, kombajn zbożowy, agregat uprawowo siewny, agregat uprawowy i inne, które zmniejszają czasochłonność prac polowych oraz pozwalają ograniczyć koszt usług zewnętrznych.

 

Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie
Typowe gospodarstwo dla warunków podmiejskich, na jego terenie prowadzony jest chów koni wykorzystywanych w celach dydaktycznych, rekreacyjnych i do hipoterapii. Obok zlokalizowane są stacje doświadczalne wielu katedr.

Najlepszy wynik osiągnięto w tym roku właśnie w tym gospodarstwie, uzyskując rekordowy wynik z pszenicy 6,5 t/ha. Na kolejny rok cały areał obsiano rzepakiem.

Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach
Główny kierunek produkcji to produkcja roślina, prowadzona jest również hodowla świń rodzimej rasy puławskiej oraz produkcja tuczników. Dodatkowo umożliwia prowadzenie badań ekonomiczno-organizacyjnych dla studentów i pracowników.

Na areale 210 ha gruntów ornych są uprawiane pszenica, rzepak, burak cukrowy. Pomimo suszy (w czerwcu odnotowano 11 l wody  na podstawie danych ze stacji pomiaru opadów, znajdującej się na jednym z pól) w Gospodarstwie osiągnięto bardzo dobre wyniki. Na ten rok wyniki plonów prezentują się następująco: uprawa pszenicy 6 t/ha, rzepaku 3,5 t/ha. Obecnie trwa zbiór buraka cukrowego.

 
Poza głównym kierunkiem jakim jest produkcja roślinna, prowadzona jest również hodowla świń rodzimej rasy puławskiej oraz produkcja tuczników. W ostatnim roku sprzedano do ubojni pomiędzy 400-500 sztuk tuczników.

W tym roku zakupiono siewnik pneumatyczny AMAZONE, 180 konny ciągnik rolniczy oraz agregat do uprawy bezorkowej firmy Agrolife.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA