Historia wydziału

Wydział Biologii Środowiskowej powstał 1 września 2019 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku (Uchwała nr 49/2018-2019). Na pierwszego dziekana Wydziału powołany został prof. dr hab. Tomasz Mieczan, a na prodziekana – prof. dr hab. Bożena Denisow.

 

Geneza powstania tego Wydziału sięga końca XX wieku, kiedy to 1 września 1993 r. na Wydziale Zootechnicznym powołano Oddział Ochrony Środowiska, na bazie którego sukcesywnie rozbudowywano kadrę naukową w dziedzinie nauk biologicznych, głównie w dwóch jednostkach, tzn. Katedrze Zoologii oraz Katedrze Hydrobiologii i Ichtiobiologii. Było to związane z powołaniem na tym Wydziale w 1991 r. kierunku studiów – ochrona środowiska. W ciągu tych lat, kolejne władze Wydziału zwiększały „kadrę biologiczną”, początkowo pozyskując ją z zewnątrz, a później przede wszystkim dbając o kształcenie własnych nauczycieli akademickich, umożliwiając im uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych w dziedzinie nauk biologicznych w różnych uczelniach w Polsce (UMCS Lublin, UWM Olsztyn, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, UPH Siedlce, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński). W 2002 r. utworzono kolejny kierunek studiów związany z naukami biologicznymi – biologię (w 2011 r. utworzono specjalność biologia sądowa). Te fakty były argumentem do zmiany nazwy Wydziału, początkowo na Biologii i Hodowli Zwierząt, a później Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Efekty tych działań pozwoliły w 2018 r. złożyć ówczesnym władzom Wydziału wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o prawa doktoryzowania w dyscyplinie biologia. Decyzją tej Komisji z dnia 28 stycznia 2019 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (biorąc pod uwagę również kadrę przypisaną do dyscypliny biologia z innych Wydziałów) uzyskał prawa nadawania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Fakt ten pozwolił JM Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi podjąć inicjatywę utworzenia nowego Wydziału – Biologii Środowiskowej, w struktury którego weszły dwie jednostki organizacyjne z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt) oraz po jednej jednostce z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin) i z Wydziału Inżynierii Produkcji (Katedra Biofizyki). Wraz z utworzeniem Wydziału Biologii Środowiskowej przeniesiono tam kształcenie na kierunkach studiów: ochrona środowiska, biokosmetologia, biologia wraz ze specjalnością biologia sądowa, które do tej pory odbywało się na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. W roku 2019 powołano kolejny kierunek studiów: biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

 

 

W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

Struktura Wydziału Biologii Środowiskowej

Samodzielne jednostki organizacyjne

Podległe jednostki

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Ø  Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

Ø  Zakład Hydrobotaniki

Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

Ø  Pracownia Bioindykacji Środowiska

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Ø  Zakład Aerobiologii

Ø  Zakład Biologii Roślin

Ø  Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin

Katedra Biofizyki

Ø  Zakład Biofizyki Molekularnej

Ø  Zakład Fizyki Stosowanej

Ø  Pracownia Mechaniki

 

Na Wydziale zatrudnionych jest 67 osób, w tym 54 nauczycieli akademickich: 7 profesorów z tytułem naukowym, 9 profesorów Uczelni ze stopniem doktora habilitowanego, 8 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 20 adiunktów ze stopniem doktora, 2 asystentów, 4 wykładowców oraz 17 pracowników inżynieryjno-technicznych.