FNP: Program START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych naukowców do ubiegania się o przyznanie stypendium naukowego w programie START. Wnioski można składać do 31 października 2019 r.

Cel programu
Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Adresaci programu
Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.
Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:
– mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
– są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
– nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1988 lub później).

Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Wnioski w konkursie oceniane są przede wszystkim pod kątem jakości i oryginalności dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejszych osiągnięć badawczych.
Wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie programu START i Instrukcji przygotowania wniosku –>

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start oraz Instrukcją przygotowania wniosku, które zostały zamieszczone na stronie Programu –>