Polsko-austriackie projekty badawcze – kokurs MOZART – nabór ciagły

Centrum Nauki przypomina o otwratym międzynarodowym konkursie MOZART, który jest realizowany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (FWF).

MOZART jest konkursem na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5 mln zł. Konkurs jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu.

MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.

Cel konkursu: Wsparcie polsko-austriackich projektów badawczych.

Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.

Dofinansowanie:
Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

Okres trwania projektu:
24 albo 36 m-cy.

Wnioskodawcy:
Uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej 2 podmioty wskazane powyżej albo co najmniej 1 z tych podmiotów oraz co najmniej 1 przedsiębiorca, centrum Polskiej Akademii Nauk, biblioteka naukowa, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP.

Miejsce/sposób składania wniosków:
Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej w dwóch systemach informatycznych:
1) systemu ZSUN/OSF – dla wniosków polskich,
2) ELANE – dla wniosków wspólnych składanych do Austrian Science Fund przez austriackie zespoły naukowe.

Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie dłuższym niż 1 miesiąc (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Więcej informacji na stronie NCN –>
 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463