Fundusze Norweskie – konkurs GRIEG

Centrum Nauki przypomina o aktualnie otwartym naborze wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Celem nadrzędnym Programu Badań Podstawowych, finansowanego w ramach NMF, jest przyczynienie się do obniżenia poziomu nierówności zarówno w ujęciu gospodarczym, jak i społecznym – w Europie, ale także umożliwienie poszerzenia kontaktów bilateralnych między Polską i Norwegią, Islandią oraz Państwem Liechtenstein (Krajami-Darczyńcami).

Oczekiwane są propozycje projektów badawczych, które zakładają współpracę naukowców z Polski oraz Krajów-Darczyńców. Chodzi o zbudowanie długoterminowych badawczych partnerstw strategicznych, które pozwolą na tworzenie i późniejszą realizację projektów w ramach szerszej współpracy międzynarodowej, na poziomie europejskim, w ramach Programu Horyzont Europa.

GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN). Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs GRIEG jest finansowany z funduszy norweskich, czyli środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Budżet konkursu wynosi ponad 37 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.

Propozycje wniosków mogą być składane w systemie elektronicznym ZSUN/OSF. Przyjmowanie aplikacji zakończy się 28 października 2019 r.

Więcej szczegółów znajduje sie na stronie NCN –>
 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463