Pracownik na stanowisku audytora wewnętrznego

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisku

audytora wewnętrznego


 

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 

 

 

1) obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (j.t.Dz.U. 2018 poz. 506);

2) obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych ( j.t.Dz.U. 2019 poz. 869);

3) sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i przeprowadzanie zadań audytowych przewidzianych do realizacji w planie oraz w uzasadnionych przypadkach – poza planem audytu;

4) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Ministra Finansów;

5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego;

6) monitorowanie stanu realizacji zaleceń audytowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i przeprowadzanie czynności sprawdzających;

7) wykonywanie czynności doradczych i konsultacyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 

 

 

Niezbędne wymagania: 

 

1) spełnienie warunków określonych w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

2) wiedza z zakresu metodyki audytu wewnętrznego;

3) zdolności analityczne.

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1) szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;

2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/);

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

 

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Data i podpis/”

 

 

Wymagane dokumenty należy do dnia 16 września 2019 r. do godz. 14.00. przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „ oferta pracy – audytor wewnętrzny”.