Pracownik na stanowisku kierownika Działu Kadr i Płac

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisku

kierownika Działu Kadr i Płac
 
Zakres obowiązków na stanowisku:

1/ koordynacja obsługi procesów kadrowo-płacowych w Uniwersytecie;
2/ zarządzanie zespołem, planowanie działań i stałe monitorowanie obsługi kadrowo-płacowej;
3/ nadzór nad prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej oraz nad prawidłową realizacją obowiązków płatnika;
4/ kontrola poprawności naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilnoprawnych
    oraz zasiłków i innych świadczeń ze stosunku pracy;
5/ sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości oraz sprawozdań, analiz i raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb władz Uniwersytetu;
6/ współpraca z ubezpieczycielami obsługującymi ubezpieczenia pracownicze;
7/ udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych z zakresu kadrowo-płacowego;

 
Niezbędne wymagania:

1/ wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane kierunki ekonomiczne;
2/ wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
3/ bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z naliczaniem płac;
4/ bardzo dobra znajomość programów kadrowo-płacowych; mile widziana znajomość Simple;
5/ co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac,   tym rok doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
6/ samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne i interpersonalne;
7/ odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu i w trybie wielozadaniowym;
8/ doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych systemów informatycznych kadrowo-płacowych będzie dodatkowym atutem.

 
Wymagane dokumenty:

1/ szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
2/ kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie      http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/ )
3/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone  własnoręcznym podpisem o treści:

 


     „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji
     zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

 

Wymagane dokumenty należy do dnia 16 września 2019 r. do godz. 14:00 przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13, p.261) z dopiskiem „oferta pracy – kierownik Działu Kadr i Płac”.