Konkurs na inwestycje w zakresie aparatury naukowo-badawczej

            Centrum Nauki przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 marca 2019 r. istnieje możliwość ubiegania się o dotację na realizację inwestycji w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł w ramach inwestycji związanych z działalnością naukową w 2020 r.

 

Nabór trwa do dnia 15 września 2019 r.

 

Wnioski muszą być opracowane zgodnie z wymogami podanymi w Rozporządzeniu i określonymi w formularzu. Dowolna interpretacja punktów wniosku nie jest możliwa.

 

Kierownicy Jednostek zainteresowanych tą formą pozyskiwania środków na inwestycje aparaturowe powinni wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, która będzie pełniła funkcję redaktora wniosku w systemie OSF na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do).

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na planowany zakres rzeczowy inwestycji. Przedmiot zakupu musi być precyzyjnie określony, jednak bez wskazywania producenta. Zgodnie z przepisami nie będzie możliwa zmiana przedmiotu zakupu w stosunku do zaakceptowanego wniosku.

 

Przypominamy, że z wnioskiem może wystąpić tylko ta jednostka, która posiada warunki lokalowe i techniczne do montażu i eksploatacji zakupionej aparatury. Nie przewidujemy dodatkowych środków z tytułu adaptacji pomieszczeń i użytkowania zakupionego sprzętu.

 

Ważne!

Wnioski składane w ramach konkursu NIE MUSZĄ znajdować się na Polskej Mapie Infrastruktury Badawczej.

 

Informacji na temat konkursu udziela:

Wojciech Skiba – tel. 81 445 66 84, nr pokoju 462