Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu „Doktorat Wdrożeniowy”

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w ramach projektu „Doktorat Wdrożeniowy – Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”  w dyscyplinie technologia żywności i żywienia pod opieką naukową dr hab. Urszuli Złotek.

  
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Limit przyjęć – 1 osoba.
 

Do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” może być przyjęta osoba, która :

1) spełnia warunki określone w Uchwale nr 53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

2) przedstawi plan realizacji rozprawy doktorskiej pt. „Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”

3) jest zatrudniona albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wrotkowska 1; 20-469 Lublin, które wyrazi zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiejw ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” i zapewni doktorantowi opiekuna pomocniczego.

 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez niego kompletu dokumentów zgodnie z  § 7 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do  Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020  w oparciu o wzory dokumentów określone Zarządzeniem Nr 27/2019  z dnia 24 maja 2019 r., a także dokumentów potwierdzających możliwość  realizacji  projektu „Doktorat Wdrożeniowy – Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”  we współpracy z PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k.

 
Wykaz dokumentów jakie powinni złożyćkandydaci zamieszczono w zakładce "Rekrutacja"

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 28 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. do godz. 15.00

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

1) 27.08.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji

2) 28.08 -10. 09. 2019 – składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

3) 11.09.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

4) 12. 09. 2019 – analiza i ocena dorobku naukowego kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty

5) 12.09. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

6) 13.09. 2019 – rozmowa kwalifikacyjna

7) 16.09. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

8) 17.09. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej