rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu „Doktorat Wdrożeniowy – Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w ramach projektu „Doktorat Wdrożeniowy – Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”  w dyscyplinie technologia żywności i żywienia pod opieką naukową dr hab. Urszuli Złotek.

 
 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Limit przyjęć – 1 osoba.
 

Do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” może być przyjęta osoba, która :

1) spełnia warunki określone w Uchwale nr 53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

2) przedstawi plan realizacji rozprawy doktorskiej pt. „Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”

3) jest zatrudniona albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wrotkowska 1; 20-469 Lublin, które wyrazi zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiejw ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” i zapewni doktorantowi opiekuna pomocniczego.

 
 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 
 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez niego kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020  w oparciu o wzory dokumentów określone Zarządzeniem Nr 27/2019  z dnia 24 maja 2019 r., a także dokumentów potwierdzających możliwość realizacji  projektu „Doktorat Wdrożeniowy – Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny” we współpracy z PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k.

 
Wykaz dokumentów:
 

1. podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań naukowo-badawczych (w tym wskazaniem dyscypliny naukowej) 

2. kwestionariusz osobowy według wzoru <<Kwestionariusz>>

3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Skierowanie na badania można odebrać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352

Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością składają dodatkowo potwierdzoną przez lekarza informację o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

4. CV.

5. trzy aktualne i podpisane fotografie   – format 4, 5 cm x 5,5 cm  

6. odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem do dyplomu), potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów

7. wykaz ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów (w przypadku studiów dwustopniowych odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) potwierdzony przez dziekana wydziału na którym kandydat uzyskał dyplom

8. opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań –   opis wstępnej propozycji projektu badawczego – według wzoru <<opis zainteresowań naukowych Kandydata>>

9. informacja o aktywności naukowej kandydata, w tym wykaz publikacji, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne – według wzoru <<informacja o aktywności naukowej Kandydata>>

10. wykaz dorobku naukowego kandydata na opiekuna naukowego (w tym informacja o pełnieniu funkcji promotora) o którym mowa w § 11 uchwały nr 52/2018-2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu Szkoły Doktorskiej wraz ze wstępną akceptacją opiekuna naukowego odnośnie możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie i w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu – według wzoru <<kwestionariusz Kandydata na opiekuna naukowego>>

11. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia–według wzoru <<oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej>>

12. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) oraz oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” – według wzoru <<oświadczenie Kandydata o znajomości języka>>

13. oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej– według wzoru <<oświadczenie Kandydata – jedna szkoła>>

14. oświadczenie kandydata według wzoru określonego w § 4 zarządzenia nr 27/2019 Rektora UP w Lublinie <<oświadczenie Kandydata>>

15. zaświadczenie że kandydat jest zatrudniony albo zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wrotkowska 1; 20-469 Lublin, które wyrazi zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” i zapewni doktorantowi opiekuna pomocniczego.

16. pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej (kwota 150 zł) wniesionej na nr rachunku bankowego 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807 tytuł przelewu „Szkoła Doktorska- rekrutacja 2019”

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 28 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. do godz. 15.00

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

1) 27.08.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji

2) 28.08 -10. 09. 2019 – składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

3) 11.09.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

4) 12. 09. 2019 – analiza i ocena dorobku naukowego kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty

5) 12.09. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

6) 13.09. 2019 – rozmowa kwalifikacyjna

7) 16.09. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

8) 17.09. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

 —————————————————