Postępowanie habilitacyjne dr inż. Marty Bik-Małodzińskiej

  

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 18 marca 2019 roku dr inż. Marty Bik-Małodzińskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


19.03.2019    Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Marty Bik-Małodzińskiej w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


10 kwietnia 2019 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Aleksandry Badory na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Marcie Bik-Małodzińskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


6 maja 2019 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w zw. Z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. powołała Komisję Habilitacyjną, w skład której weszli:
1.   Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2.   Sekretarz: dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.   Recenzent: prof. dr hab. Janina Kaniuczak – Uniwersytet Rzeszowski
4.   Recenzent: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
5.   Recenzent: prof. dr hab. Aleksandra Badora – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.   Członek komisji: dr hab. Elżbieta Jamroz, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7.   Członek komisji: prof. dr hab. Halina Smal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


21 maja 2019 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Janinę Kaniuczak z Uniwersytetu Rzeszowskiego; prof. dr. hab. Ewę Spychaj-Fabisiak z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz prof. dr hab. Aleksandrę Badorę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Marcie Bik-Małodzińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.
 


15 czerwca 2019 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Marty Bik-Małodzińskiej opracowana przez prof. dr hab. Ewę Spychaj-Fabisiak.
 


17 czerwca 2019 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Marty Bik-Małodzińskiej opracowana przez prof. dr hab. Janinę Kaniuczak.

 


17 czerwca 2019 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Marty Bik-Małodzińskiej opracowana przez prof. dr hab. Aleksandrę Badorę.

 


26 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Marcie Bik-Małodzińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


10 lipca 2019 roku przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Marcie Bik-Małodzińskiej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


10 lipca 2019 roku podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Marcie Bik-Małodzińskiej w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.