Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.


Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Zasady rekrutacji:
Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.
Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie – prosimy o kontakt z p. Agnieszka Arzt: ">
Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską: .">.

Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej.

 

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełniania wniosków:
• dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
• w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
• dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;
• konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
• nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
• nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
• listy polecające powinny być w zamkniętych kopertach –  wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów;
• należy podpisać formularz aplikacyjny oraz research plan.


Zachęcamy zainteresowane osoby do składania aplikacji.