Nowy projekt „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rozpoczął realizację nowego projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”. został opracowany przez Centrum Nauki UP w Lublinie, a jego wartość wynosi 7 756 880,40 zł. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie od 01.07.2019 do 20.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy. Projekt jest komplementarny z realizowanym projektem pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 9 zadań:

Zadanie 1 – Utworzenie nowego kierunku studiów "Analityka weterynaryjna".
Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu laboratoryjnych podstaw diagnostycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających prawidłowe i bezpieczne przeprowadzanie czynności laboratoryjnych wykorzystywanych w analityce weterynaryjnej. Kształcenie odbywać się będzie na poziomie studiów licencjackich pierwszego stopnia (2200 godzin dydaktycznych).

Zadanie 2 – Dostosowanie programu kształcenia na innowacyjnym kierunku "Biokosmetologia" do potrzeb społeczno-gospodarczych.
W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.powstał nowy, innowacyjny kierunek „Biokosmetologia”. W trakcie opracowywania programu kształcenia oraz sylabusów zdiagnozowano potrzebę wprowadzenia bloku zajęć praktycznych dla studentów. Planuje się, że zajęcia praktyczne będą opracowane z pracodawcami z branży i realizowane w wymiarze 60 h. Dla realizacji zajęć zostanie urządzony "Ćwiczeniowy Gabinet Kosmetyczny".

Zadanie 3 – Modyfikacja programu kształcenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku Weterynaria.
W ramach zadania zostanie zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Weterynaria.
Do programu nauczania zostaną wprowadzone przedmioty praktycznej nauki, korzystające na najnowocześniejszych trendów w dydaktyce. Kierunek weterynaria w większości kształci przyszłych lekarzy weterynarii, którzy wg. pracodawców powinni w momencie wejścia na rynek pracy mieć nie tylko teoretyczną znajomość zagadnień ale również praktyczną. Jednak ze względu na argumenty etyczne oraz finansowe coraz trudniej unaocznić studentom istnienie podstawowych reakcji, odruchów i zależności fizjologicznych zachodzących w żywych organizmach. Dlatego planuje się w ramach przedmiotu "Fizjologiia zwierząt" wykorzystanie tzw. wirtualnej rzeczywistości.

Zadanie 4 – Program rozwoju Kompetencji dla studentów Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Zadanie będzie realizowane na kierunku "Behawiorystyka Zwierząt". Program kształcenia tego kierunku został zaplanowany tak, aby wyposażyć absolwentów w wiedzę kierunkową w jak największym zakresie. Jednakże wymiar godzinowy wielu przedmiotów nie pozwala na realizowanie zajęć praktycznych w wymiarze zapewniającym nabycie oczekiwanych przez niektórych pracodawców kompetencji. Dla studentów kierunku zaplanowano fakultatywne  szkolenia: „Pierwsza pomoc przedweterynaryjna”,  „Kurs masażu psów i kotów”, „Kurs masażu koni”,  „Współpraca behawiorysta -lekarz weterynarii”, „Różnicowanie emocjonalnych (afektywnych) i neurogennych zaburzeń zachowania”, „Terapia behawioralna/Fizjoterapia”,  „Rehabilitacja gadów”, „Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności”

Zadanie 5 – Program Rozwoju Kompetencji studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
W ramach zadania realizowane będą :
– Wizyty studyjne u pracodawcy Zakres wizyt będzie dotyczył badania przedubojowego zwierząt rzeźnych oraz badania poubojowego mięsa (zajęcia fakultatywne). Planowane wsparcie pozwoli posiąść umiejętność wykonywania przedubojowego badania zwierząt rzeźnych i poubojowego badania mięsa tych zwierząt w stopniu gwarantującym właściwe ich przeprowadzenie oraz ułatwiającym uzyskanie uprawnień do ich wykonywania jako urzędowi lekarze weterynarii.
– Utworzenie bazy danych przypadków medycznych (zajęcia fakultatywne). Studenci zostaną zaangażowani w prowadzenie i archiwizację dokumentacji medycznej interesujących przypadków klinicznych. Zgromadzona kolekcja preparatów krwi i szpiku będzie udostępniana studentom w celu samokształcenia.
-Statystyka w naukach przyrodniczych i medycznych szkolenie dla kadry dydaktycznej poświęcone metodom statystycznym stosowanym w medycynie i naukach biologicznych.
-Kurs z jęz. angielskiego na poziomie C1- kurs języka angielskiego w wymiarze 160 h dla kadry dydaktycznej.

Zadanie 6 – Efektywne wykorzystanie zasobów uczelni – restrukturyzacja.

W ramach zadania realizowane będą :
– Utworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy aparatury naukowo-badawczej UPL zawierającej nazwę, zastosowanie, dane na temat lokalizacji sprzętu, kierownika jednostki, opiekuna sprzętu oraz danych kontaktowych. Będzie to ogólnodostępna, bezpłatna baza informacji o zasobach badawczych UPL.
– Dedykowany System informatyczny do obsługi Domów Studenta UPL Jednym z elementów systemu będzie obsługa dokumentów kasowych, ewidencję wpłat, rozliczanie naliczeń, odsetki za nieterminowe wpłaty. Dzięki temu zwiększy się nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury, kosztami, przychodami, a co za tym idzie będzie łatwiej przygotować prognozy kosztów oraz wpływów.


Zadanie 7 – Kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli.

W ramach zadania realizowane będą :
– Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich. Szkolenia dla kadry nauko-dydaktycznej mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych, prezentacyjnych i językowych pod kątem ich wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
– Wsparcie podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej, których głównym celem jest podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, co przyczyni się do zwiększania efektywności działalności Uczelni. Zaplanowane szkolenia są wynikiem przeprowadzonej analizy i diagnozy potrzeb wśród kadry.

Zadnie 8 – Zintegrowany System Zarządzania Finansami.
W ramach działań z zakresu wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią zostanie zakupiony i wdrożony nowoczesny system kadrowo-płacowy wraz z jego pełną integracją z posiadanymi już systemami w szczególności z Finansowo Księgowym oraz Zintegrowanym Systemem Obsługi Studiów, wszystko to pozwoli na docelowe utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Finansami.

Zadanie 9 – Podniesienie kompetencji zawodowych studentów z różnych kierunków.

W ramach zdania zostaną zrealizowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla studentów  zgłoszone przez prowadzących zajęcia na kierunkach objętych wsparciem oraz zajęcia dodatkowe współorganizowane z pracodawcami dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Centrum Nauki:

Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 61 35, nr pokoju 464
Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463