Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Joniec


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 3 kwietnia 2019 r. dr Jolanty Joniec o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia

 


3 kwietnia 2019 r. – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Joniec w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


26 kwietnia 2019 r. – Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwały w sprawach:
– przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Joniec;
– wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta, członka i sekretarza).

 


3 czerwca 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Danuta Sugier – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
3.    Recenzent Komisji – prof. dr hab. Wiesław Barabasz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
4.    Recenzent Komisji – prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
5.    Recenzent Komisji – prof. dr hab. Elżbieta Bielińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
6.    Członek Komisji – prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
7.    Członek Komisji – prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 


19 czerwca 2019 r. – Powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Jolancie Joniec stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia oraz przesłanie pełnej dokumentacji.

 


17 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Jolancie Zofii Joniec stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 

 


25 września 2019 roku – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Jolancie Zofii Joniec wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 

 


25 września 2019 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały w sprawie nadania dr Jolancie Zofii Joniec stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.