Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło nowy program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

 

Dotychczas finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych odbywało się w ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą i było odrębnym strumieniem w ramach finansowania ze środków budżetowych na naukę. Program ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w innej niż dotychczas formule, tj. w formule programu.

Program nie ma charakteru konkursu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:
1) programów badawczych Unii Europejskiej;
2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju.

Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą  wnioskować o finansowanie w ramach programu, jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem.

Adresatami programu są:
– uczelnie,
– instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
– instytuty badawcze,
– międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

Warunkiem udziału ww. podmiotów w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym:
– wskazująca okres realizacji projektu oraz wykaz uczestników projektu;
– określająca podział zadań i budżetu projektu na poszczególnych uczestników projektu;
– określająca ogólny koszt udziału wnioskodawcy w projekcie;
– określająca wysokość finansowania kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub wyrażoną kwotowo wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiącą wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przy czym w przypadku projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych wysokość tego finansowania lub wyrażona kwotowo wartość tego dostępu nie może być mniejsza niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem;
– określająca wysokość wkładu finansowego wnioskodawcy ze środków krajowych;
– potwierdzająca realizację projektu we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym.

Przyjmowanie wniosków rozpoczeło się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl w trybie ciągłym.