Zapowiedź konkursu Tango 4

Centrum Nauki zaprasza do zapoznania z informacjami na temat konkursu TANGO 4

W III kwartale 2019 roku w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostanie ogłoszony konkurs TANGO 4.

Celem głównym wspólnej inicjatywy jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności:
-określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
-wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór i ocena wniosków będą prowadzone w trybie ciągłym z podziałem na rundy, do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

Kto może być kierownikiem projektu?
Kierownikiem projektu może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego na pełnienie funkcji kierownika w projekcie TANGO 4.

Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku we Wspólnym Przedsięwzięciu TANGO.

Czym jest projekt bazowy?

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki (z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach TANGO 4 (Ścieżka A oraz Ścieżka C).

Realizacja projektu bazowego powinna zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r
.

Ubieganie się o dofinansowanie będzie możliwe, jeżeli na dzień złożenia wniosku w konkursie TANGO 4:
-raport końcowy z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany formalnie przez NCN (w przypadku projektów bazowych zakończonych po 15 marca 2016 r., dla których weryfikacja formalna raportu końcowego została zakończona na dzień złożenia wniosku) lub
-co najmniej jeden raport roczny z realizacji projektu bazowego został pozytywnie zweryfikowany przez NCN (dla projektów bazowych zakończonych po 15 marca 2016 r., w przypadku których weryfikacja formalna raportu końcowego nie została zakończona na dzień złożenia wniosku oraz dla projektów bazowych będących w trakcie realizacji na dzień złożenia wniosku).

Jakie rodzaje prac będą finansowane w ramach TANGO 4?

Prace koncepcyjne obejmujące:
-określenie możliwości wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych,
-przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązania będące przedmiotem projektu,
-realizację działań ukierunkowanych na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu,
-opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań.
Prace badawczo-rozwojowe obejmujące:
-badania przemysłowe,
-prace rozwojowe.

Jak wnioskować o dofinansowanie w konkursie TANGO 4?
O dofinansowanie można wnioskować w ramach trzech różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym:

Ścieżka A
W ramach Ścieżki A będą finansowane projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań podstawowych oraz znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu.
-Finansowanie będzie obejmowało prace koncepcyjne oraz prace badawczo-rozwojowe.
-Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie jednostki naukowe.
-Maksymalna kwota dofinansowania – 250 tys. zł., w tym max. 150 tys. zł na prace badawczo-rozwojowe.
-Maksymalny okres realizacji projektu – 15 miesięcy.

Ścieżka B
Ścieżka B będzie skierowana do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera przemysłowego. O finansowanie będą mogli ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A).
-Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO.
-Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła być wyłącznie jednostka naukowa.
-Maksymalna kwota dofinansowania – 3 mln zł.
-Maksymalny okres realizacji projektu – 36 miesięcy.

Ścieżka C
Ścieżka C będzie skierowana do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami.
-Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace koncepcyjne.
-Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła być wyłącznie jednostka naukowa.
-Maksymalna kwota dofinansowania – 3 mln zł, w tym max. 100 tys. zł na prace koncepcyjne.
-Maksymalny okres realizacji projektu – 36 miesięcy.


Dodatkowe informacje są udzielane bezpośrednio przez pracowników NCBiR, NCN oraz Centrum Nauki UPL:

NCBR: Martyna Jachimek
e-mail:
tel: 22 45 67 581
kom: 519 683 851

NCN: Marta Buchalska

e-mail:    
tel: 12 34 19 158

Centrum Nauki UPL: Paweł Litwińczuk

e-mail:
tel. 81 445 65 99