ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo.

 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
 • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
 • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
 • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez niego kompletu dokumentów zgodnie z § 7 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020, oraz w oparciu o wzory dokumentów określone zarządzeniem nr 27/2019 Rektora  UP w Lublinie: 

 
 1. podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań naukowo-badawczych (w tym wskazaniem dyscypliny naukowej) UWAGA ! podanie należy kierować  do JM Rektora za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej
 2. kwestionariusz osobowy według wzoru <<Kwestionariusz>> 
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Skierowanie na badania można odebrać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością składają dodatkowo potwierdzoną przez lekarza informację o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 4. CV.
 5. trzy aktualne i podpisane fotografie   – format 4, 5 cm x 5,5 cm  
 6. odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem do dyplomu), potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
 7. wykaz ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów (w przypadku studiów dwustopniowych odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) potwierdzony przez dziekana wydziału na którym kandydat uzyskał dyplom
 8. opis zainteresowań naukowych kandydata w kontekście planowanych badań – opis wstępnej propozycji projektu badawczego – według wzoru <<opis zainteresowań naukowych Kandydata>>
 9. informacja o aktywności naukowej kandydata, w tym wykaz publikacji, zaangażowanie w pracy studenckich kół naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia, odbyte staże krajowe i zagraniczne – według wzoru <<informacja o aktywności naukowej Kandydata>>
 10. wykaz dorobku naukowego kandydata na opiekuna naukowego (w tym informacja o pełnieniu funkcji promotora) o którym mowa w § 11 uchwały nr 52/2018-2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu Szkoły Doktorskiej wraz ze wstępną akceptacją opiekuna naukowego odnośnie możliwości sprawowania opieki promotora rozprawy doktorskiej realizowanej w danej dyscyplinie i w określonej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu – według wzoru <<kwestionariusz Kandydata na opiekuna naukowego>>
 11. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości wykonania w jednostce organizacyjnej obowiązkowej praktyki zawodowej zgodnie z programem kształcenia–według wzoru <<oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej>>
 12. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (np. certyfikat, suplement do dyplomu) oraz oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” – według wzoru <<oświadczenie Kandydata o znajomości języka>>
 13. oświadczenie kandydata, że w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej– według wzoru <<oświadczenie Kandydata – jedna szkoła>>
 14. oświadczenie kandydata według wzoru określonego w § 4 zarządzenia nr 27/2019 Rektora UP w Lublinie <<oświadczenie Kandydata>>
 15. pokwitowanie opłaty rekrutacyjnej (kwota 150 zł) wniesionej na nr rachunku bankowego 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807 tytuł przelewu „Szkoła Doktorska- rekrutacja 2019”
 Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 5 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. do godz. 15.00

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 

05.07.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji  

05-19. 07. 2019 – składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

22.07.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

22-23. 07. 2019 – analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty

23.07. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

24-25.07. 2019 – rozmowy kwalifikacyjne

26.07. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

29.07. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

———————————————————————–