Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo.

 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów – liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

 

 Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 5 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. do godz. 15.00

 

 wykaz dokumentów, które należy złożyć zamieszczono w zakładce "Rekrutacja

 

pobierz ogłoszenie o rekrutacji  w formacie PDF  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 

05.07.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji  

05-19. 07. 2019 – składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

22.07.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

22-23. 07. 2019 – analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty

23.07. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

24-25.07. 2019 – rozmowy kwalifikacyjne

26.07. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

29.07. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej