Nominacja profesorska dla dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 27 czerwca 2019 r. wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób znalazł się dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. uczelni, który otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

 

Serdecznie gratulujemy!
 
 
Profesor Krzysztof Jóźwiakowski studia wyższe ukończył w 1995 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, uzyskując tytuł zawodowy magistra geografii – specjalność hydroklimatologia. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej o specjalności inżynieria środowiska – oczyszczanie ścieków i ochrona wód, uzyskał w 2000 r. na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, o specjalności gospodarka wodno-ściekowa otrzymał w 2012 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 
Działalność naukową rozpoczął w 1995 r. pracując kolejno na stanowiskach asystenta (1995-2000) oraz adiunkta (2001-2016) w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2017 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2006-2015 pełnił funkcję kierownika Laboratorium Analityki Wód i Ścieków, a od 2015 r. jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Ekologicznej oraz Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
 
Od początku kariery naukowej, główne zainteresowania badawcze profesora obejmują zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska, szczególnie dotyczące metod optymalizacji efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych. Jego działalność naukowa wiąże się bezpośrednio z działalnością wdrożeniową. Efektem Jego prac badawczych jest opracowanie naukowych podstaw i wdrożenie technologii oczyszczania ścieków w hybrydowych systemach hydrofitowych, która znalazła bezpośrednie zastosowanie praktyczne w wielu gminach w Polsce oraz na terenie 2 parków narodowych (Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy). Ponadto w ramach prowadzonych badań wraz ze swoim zespołem opracował szereg dodatkowych rozwiązań technologicznych, pozwalających na optymalizację funkcjonowania małych oczyszczalni ścieków. 
 
W Jego dorobku naukowym można wyróżnić pięć głównych nurtów badawczych: (1) badania niezawodności i efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w systemach hydrofitowych, (2) badania możliwości wykorzystania biomasy roślin z oczyszczalni hydrofitowych do celów energetycznych, (3) badania przydatności P-filtrów do usuwania fosforu ze ścieków, (4) badania możliwości zastosowania nadtlenku wodoru (H2O2) do optymalizacji efektów usuwania azotu amonowego ze ścieków, (5) badania przydatności instalacji do odwadniania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych.  
 
 
Profesor Krzysztof Jóźwiakowski swoje prace badawcze realizuje w ramach różnych zespołów, złożonych z pracowników Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, jak również z różnych ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy. Dotychczas współpracował ze specjalistami z: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Górskiego Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, jak również z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Raszynie. Ponadto współpracuje ze specjalistami z ośrodków zagranicznych, takich jak: 1) Research Centre for Water Technologies Tunis, Tunezja; 2) IRIDRA Florence, Włochy; 3) China Agricultural University, Beijing, Chiny; 4) Polytechnic Institute of Beja, Portugalia, 5) GIRO, Institute of Research and Technology, Food and Agriculture (IRTA), Barcelona, Catalonia, Hiszpania. 
 
Przy realizacji prac badawczych i wdrożeniowych dotychczas współpracował z wieloma jednostkami z otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. takimi jak: firma RG Projekt z Lublina, CERAMIKA KUFEL – Robert Kufel z Kraśnika, Firma Sanitmal inż. Arkadiusz Malik z Lublina, Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz z Łucki koło Lubartowa, firma EM-Farming Sebastian Podstawka z Jastkowa, FDPA – Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa z Warszawy, Urząd Miejski w Urzędowie, Urząd Miejski w Kocku, Urząd Gminy w Adamowie, Urząd Gminy w Borkach, Urząd Gminy w Wieliszewie, Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie, Urząd Gminy w Urszulinie, Zespół Szkół w Kocudzy, Roztoczański Park Narodowy i Poleski Park Narodowy.
 
Dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 234 pozycje, w tym 116 prac oryginalnych, 11 monografii lub rozdziałów w monografiach, 2 patenty, 1 wzór użytkowy, 7 publikacji popularnonaukowych oraz 97 innych prac naukowych i komunikatów konferencyjnych. Dotychczas w czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR) ukazały się 44 Jego oryginalne prace naukowe. Indeks Hirscha wynosi 10, IF = 61,095, a liczba cytowań publikacji – 278 (186 bez auto cytowań). 
 
Profesor odbył liczne staże naukowe w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych, m.in. w: Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen (Holandia), Instituto Politécnico De Beja (Portugalia), Institute of Agriculture and Food Research and Technology – IRTA w Barcelonie (Catalonia, Hiszpania), w Zakładzie Inżynierii Ekologicznej i Oczyszczania Ścieków w Rolnictwie Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 
Profesor był kierownikiem 3 projektów badawczych, w tym jednego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, jednego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jednego realizowanego w ramach Wsparcia Regionalnej Sieci Współpracy B+R na zlecenie Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego woj. lubelskiego. Był również kierownikiem 7 tematów naukowo-badawczych finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, jak również 24 innych tematów B+R, opinii oraz ekspertyz zlecanych przez instytucje zewnętrzne. Ponadto był głównym wykonawcą lub wykonawcą w kilku innych projektach finansowanych przez KBN lub MNiSW, w tym 1 projektu międzynarodowego o akronimie ToR Biogas, na temat Ocena ryzyka produkcji biogazu w rejonie Morza Bałtyckiego z perspektywy gospodarki biogenami, finansowanego przez John Nurminen Foundation.
 
 
Obecnie Pan profesor jest kierownikiem 2 projektów naukowych dotyczących organizacji konferencji międzynarodowych: 1) projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę nr 783/P-DUN/2018 (2018-2019) pt. „Organizacja I Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ecological and Environmental Engineering”, Kraków 26-29 czerwca 2018 r., realizowany w ramach zadania: Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą, 2) projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nr PPI/APM/2018/1/00012/U/001 (2018-2020), pt. „Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”, 17-20.09.2019 Lublin, realizowany w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. 
 
Prof. Krzysztof Jóźwiakowski bardzo aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, zarówno w macierzystej Uczelni, jak i poza nią. Jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Ekologicznej oraz Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto jest  członkiem Komisji ds. Kadr na Wydziale Inżynierii Produkcji oraz członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych. Od wielu lat jest zastępcą prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz przewodniczącym Koła Specjalistów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych – Oddział w Lublinie przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 
 
Pan profesor jestem redaktorem tematycznym działu gospodarka wodno-ściekowa czasopisma Journal of Water and Land Development oraz członkiem rady naukowej czasopism: Journal of Ecological Engineering, jak również Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego O.L. PAN. Był promotorem w dwóch zakończonych przewodach doktorskich, a obecnie jest opiekunem naukowym w dwóch otwartych przewodach doktorskich. 
 
Pan profesor Krzysztof Jóźwiakowski ma uznaną pozycję w świecie naukowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Dotychczas był recenzentem w 6 przewodach habilitacyjnych oraz 4 przewodach doktorskich, jak również był recenzentem kilkudziesięciu prac naukowych z list A i B MNiSW.
 
Pan Profesor jest inicjatorem i organizatorem licznych konferencji naukowo-technicznych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, w tym wielu konferencji przeznaczonych dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. W latach 2010-2013 był opiekunem sekcji „Technologia wody i ścieków”, funkcjonującej w ramach koła naukowego „Inżynieria Środowiska”, a od 2013 r. jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Gospodarki wodno-ściekowej”. Przez wiele lat wspólnie ze studentami z koła naukowego prezentował różne projekty podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 
W 2009 r. Pan profesor Krzysztof Jóźwiakowski brał czynny udział w uruchomieniu kierunku Inżynieria środowiska, a w 2015 r. był inicjatorem utworzenia specjalności gospodarka wodno-ściekowa na II stopniu studiów tego kierunku. Od 2017 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina: ochrona i kształtowanie środowiska. W 2019 roku został powołany przez JM Rektora UP w Lublinie na przewodniczącego rady dyscypliny naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. 
 
Działalność naukowa i organizacyjna Pan profesora przyczyniła się do stworzenia własnej szkoły naukowej, w skład której wchodzą doktoranci i pracownicy Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, zajmujący się problemami gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich oraz na obszarach chronionych.
 
Za dotychczasową działalność naukową Pan profesor Krzysztof Jóźwiakowski otrzymał 5 nagród JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz nagrodę trzeciego stopnia przyznaną przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, a za długoletnią służbę Brązowy Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Fot. Karolina Jóźwiakowska