INFORMACJA o stypendium socjalnym dla osób przyjętych na I rok studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2019/2020

INFORMACJA

dla osób przyjętych na I rok studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2019/2020

 

 

Osoby przyjęte na I rok studiów ubiegające się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 zobowiązane są do złożenia w terminie od 1 sierpnia do 7 października 2019 r. następujących dokumentów:

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (zał. nr 1) – należy wpisać rodziców

i rodzeństwo uczące się (do 26 roku życia) i pozostające na utrzymaniu rodziców.

 

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2018 rok dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny (rodziców – oddzielnie dla matki i ojca). Zaświadczenie powinno zawierać: kwotę dochodu brutto, kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18. rok życia, składa zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieosiąganiu dochodu lub oświadczenie.

 

3. Zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny, którzy osiągnęli dochód zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku (ZUS, KRUS lub zakład pracy).

 

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej za rok 2018 i działów specjalnych produkcji rolnej lub oświadczenie o nieprowadzeniudziałalności gospodarczej dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej podać formę opłaconego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku, wysokość opłaconego podatku w roku 2018.

 

5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2018 (w ha fizycznych i przeliczeniowych) lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnegodla każdego z członków rodziny.

 

6. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem (wysokość netto zasiłku za pełny miesiąc) lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny: rodzice, student i rodzeństwo studenta studiujące w systemie niestacjonarnym pozostające na utrzymaniu rodziców.

 

7. Jeżeli student otrzymuje alimenty – przedkłada aktualny wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów, przekazy, przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów – w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, bądź zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2018.

 

8. Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

9. Zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne tj. z miesiąca września dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i z października dla uczniów szkół wyższych).

 

10. W przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat) ksero aktu urodzenia bądź inny dokument.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów UP znajdują się na stronie internetowej: www.up.lublin.pl/pomoc-materialna/

Dokumenty należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów UP, 20-035 Lublin,

ul. Langiewicza 6, DS. „CEBION”,

tel. (81) 441-14-81 (do 83), wew. 108, 109, 115, 127 lub (81) 533-06-24