Spotkanie w ramach projektu ELISE w zakresie programu kosmetologicznego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza na spotkanie w ramach projektu ELISE (European Life Science Ecosystems), dotyczące współpracy z Instytutem Le Studium (Francja) w zakresie dedykowanego programu kosmetologicznego. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca (czwartek) o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul.  Grottgera 4 (sala konferencyjna III piętro). Spotkanie to jest kontynuacją działań zainicjowanych wizytą studyjną przedstawiciela Instytutu Le Studium, podczas której prezentowany był program Regionu Centralnego Doliny Loary dedykowany kosmetologii http://www.lestudium-ias.com/content/cosmetosciences-programme. Spotkanie rozpocznie się  telekonferencją z przedstawicielami Instytutu Le Studium. 

 
Instytut Le Studium to jednostka odpowiadająca za wspieranie mobilności naukowej, jako czynnika rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego Regionu Centralnego Doliny Loary, realizująca programy współpracy/wymiany naukowej finansowane przez władze Regionu w następujących obszarach tematycznych: biofarmacja, kosmetologia, ekologia i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii.
 
W trakcie pierwszego spotkania, które odbyło się  w dniach 29 – 30 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelskie Uczelnie (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Lubelska) gościli Przedstawiciela Instytutu Le Studium z Orleanu we Francji, który zaprezentował Instytut i jego wpływ na politykę innowacji regionu Centralnego Dolnej Loary. Aurelien Montagu szczegółowo omówił programy realizowane przez Instytut, takie jak: research fellowship, visiting researcher, research professorship, research consortium oraz potencjalne obszary współpracy z naszym regionem. 
 
Oferta programowa Instytutu Le Studium wykracza poza zakres wsparcia wymiany naukowej proponowany przez MSCA Action i zwiększa szansę naukowców lubelskich uczelni na umiędzynarodowienie ich działalności badawczej, tak ze względu na formę organizacji pobytów zagranicznych (praca w ramach projektów Le Studium łączoną z pracą w jednostce macierzystej), jak i zbieżność obszarów tematycznych wskazanych przez obydwa regiony jako priorytetowe (biogospodarka/ medycyna-biofarmacja/ kosmetologia, energetyka niskoemisyjna – odnawialne źródła energii/ekologia).
 
Wizyty studyjne przedstawicieli Instytutu Le Studium w Lublinie to punkt kulminacyjny działań przygotowawczych poprzedzających decyzję o podjęciu współpracy, badających zainteresowanie programami mobilności naukowej wśród pracowników lubelskich uczelni, ale także diagnozujących elementy programów wspierania mobilności naukowej Instytutu Le Studium, które mogą być adaptowane przez Województwo Lubelskie za pośrednictwem projektu ELISE, w ramach którego działalność Instytutu upowszechniana jest jako dobra praktyka.