Sukces pracowników naukowych w konkursie aplikacyjnym NCBiR

Miło jest nam poinformować o podpisaniu umowy z NCBR na finasowanie projektu POIR.04.01.04-00-0055/17 pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej instalacji do optymalizacji wartości pokarmowej surowców roślinnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.

 

Kierownikiem projektu B+R jest profesor uczelni dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, a kierownikiem zarządzającym projektem jest profesor uczelni dr hab. inż. Sławomir Kocira. Projekt będzie realizowany od września 2019 roku w ramach konsorcjum, w którym uczestniczą Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako lider oraz firmy BIORG sp. z o.o. i Centrum Rozwoju Soi Aproseed sp. z o.o.
Wykonawcami w projekcie są pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

Wartość projektu: 4 262 541,25 zł, w tym 1 688 710,00 dla UP w Lublinie, kwota dofinasowania: 3 685 537,50 zł.

Serdecznie gratulujemy!