Studenci UP w Lublinie stypendystami programu realizowanego przez Urząd Miasta w Lublinie

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad i turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin realizowany jest przez gminę Lublin. Ma on na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych.

 

 
W ramach Programu pomoc materialna w formie stypendium naukowego corocznie przyznawana jest studentom pierwszego roku, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju.
 
W tym roku nagrodzonymi studentami naszej Uczelni są: Tomasz Bednarczyk, Renata Buczek, Filip Kwit, Patryk Ostojski, Agnieszka Raczyńska, Agata Wolfram oraz Kamil Wons. 
 
 
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 13 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 5, ul. Elsnera 5. Laureatom z naszej Uczelni towarzyszyła prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska. 
 
 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Fot. Maciej Niedziółka / DPUiWM