Nowy Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

11 czerwca 2019 r. odbyło się XXVIII zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na którym została podjęta uchwała zatwierdzająca nowy Statut Uczelni. 

 

W trakcie obrad Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jednomyślnie i bez wnoszenia poprawek zatwierdził nowy Statut. Świadczy to o dobrej współpracy i porozumieniu środowiska akademickiego oraz o dużej transparentności przy tworzeniu kluczowego dla Uniwersytetu dokumentu. 

 

Zmiana Statutu podyktowana była koniecznością dostosowania go do wymogów określonych w Ustawie 2.0. Konsultacje dotyczące treści nowego Statutu rozpoczęły się już w październiku 2018 r., a intensywne prace nad jego tworzeniem ruszyły w grudniu ubiegłego roku.

 

W pracach nad Statutem uczestniczyło bezpośrednio około 20 osób, z czego 9 osób będących członkami Komisji Senackiej ds. Statutu i Rozwoju. W konsultacjach brali udział studenci, związki zawodowe, członkowie różnych komisji Senackich oraz Kolegium Rektorskie. Całość prac nadzorował JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, który był osobiście zaangażowany w tworzenie poszczególnych z 14 istniejących działów nowego Statutu. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Uczelni i oba funkcjonujące na Uczelni związki zawodowe. W pracach nad zapisami dotyczącymi praw i obowiązków studentów oraz samorządu studentów i organizacji studenckich brał czynny udział przewodniczący rady studentów RUSS. 

 

Prace nad treścią nowego Statutu były prowadzone w sposób otwarty, a członkowie Komisji uważnie rozpatrywali proponowane poprawki. Cała społeczność akademicka mogła zgłaszać uwagi do tworzonego Statutu.

 

Przyjęty Statut jest podstawą do rozpoczęcia dalszych prac nad wewnętrznymi regulaminami dotyczącymi funkcjonowania Uczelni.