Konkurs w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 27 czerwca 2019

 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie studiów w szkole doktorskiej rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.
 
Środki finansowe są przeznaczone na:
  1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej ponoszonych przez Wnioskodawcę w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.;
  3. Koszty ubezpieczenia społecznego, których finansowanie jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 3.450,00 zł. Po przeprowadzeniu oceny śródokresowej , o której mowa w art. 202 ust.2 ustawy kwota wzrośnie do kwoty: 4.450,00 zł.
 
Roczna kwota dofinansowania wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych przez jednego doktoranta: iloczyn – liczby 12 , kwoty 3.450,00 zł, powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, współczynnika kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dyscyplinach lub dyscyplinie artystycznej (określonego przez ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia) oraz współczynnika 15%.
 
Nabór wniosków będzie trwał do dnia 27 czerwca 2019 r.
Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 
 
W konkursie może wziąć udział:
  1. uczelnia akademicka;
  2. instytut naukowy PAN;
  3. instytut badawczy;
  4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-prowadzące Szkołę Doktorską
 
W Szkole Doktorskiej UP W Lublinie „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych w dziedzinie nauk rolniczych prowadzi się studia w następujących dyscyplinach naukowych:
– rolnictwo i ogrodnictwo;
– technologia żywności i żywienia;
–  weterynaria;
– zootechnika i rybactwo.
 
Wnioskodawca zgłasza do udziału w programie osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.
 
Warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie przez Wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu
Opiekunem może być osoba posiadająca:
  1. stopień doktora lub;
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub;
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie i trwałym oraz uniwersalnym charakterze.
 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: