Postępowanie habilitacyjne dr Iwony Teresy Mystkowskiej


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 20 stycznia 2019 roku dr Iwony Teresy Mystkowskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


7.02.2019   Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


20.03.2019   Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dra hab. Piotra Kraski na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Iwonie Teresie Mystkowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. Jednocześnie Rada Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania sekretarza i członka Komisji.

 


6.05.2019   Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Mariusz Kulik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
3.    Recenzent Komisji – prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
4.    Recenzent Komisji – dr hab. Marek Kołodziejczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
5.    Recenzent Komisji – dr hab. Piotr Kraska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
6.    Członek Komisji – dr hab. Roman Kierzek – Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu,
7.    Członek Komisji – prof. dr hab. Barbara Sawicka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 


21.05.2019   Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Iwonie Teresie Mystkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia oraz przesłał pełną dokumentację.
 


do 24.06.2019   Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr Iwony Teresy Mystkowskiej.

 


18.06.2019    wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Iwony Mystkowskiej opracowana przez dr hab. Piotra Kraskę, prof. UP

 


21.06.2019    wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Iwony Mystkowskiej opracowana przez prof. dr hab. Zdzisława Wyszyńskiego

 


21.06.2019    wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Iwony Mystkowskiej opracowana przez dr hab. Marka Kołodziejczyka

 

01.07.2019   odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Iwonie Mystkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę

 

10.07.2019    przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Mystkowskiej wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego

 

10.07.2019    podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Mystkowskiej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo