Postępowanie habilitacyjne dr Adama Kuzdralińskiego


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 30 stycznia 2019 roku dr Adama Kuzdralińskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


31 stycznia 2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


20 marca 2019 r.    Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Sylwii Okoń na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr. Adamowi Kuzdralińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

 


6 maja 2019 r.    Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Beata Król – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Recenzent Komisji – prof. dr hab. Dariusz Grzebelus – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
4.    Recenzent Komisji – dr hab. Mirosław Tyrka – Politechnika Rzeszowska
5.    Recenzent Komisji – dr hab. Sylwia Okoń – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Członek Komisji – prof. dr hab. Henryk Bujak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7.    Członek Komisji – prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 


22 maja 2019 r.    Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr. Adamowi Kuzdralińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia oraz przesłał pełną dokumentację.

 


13.06.2019 wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr. Adama Kuzdralińskiego, opracowana przez prof. dr. hab. Dariusza Grzebelusa.

 


17.06.2019 wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr. Adama Kuzdralińskiego, opracowana przez dr. hab. Mirosława Tyrkę.

 


17.06.2019 wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr. Adama Kuzdralińskiego, opracowana przez dr hab. Sylwię Okoń. 

 


08.07.2019 odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr. Adamowi Kuzdralińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. 

 


10.07.2019 przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Adamowi Kuzdralińskiemu wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


10.07.2019   podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały o nadaniu dr. Adamowi Kuzdralińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.