Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka

Miło nam poinformować o nominacji profesorskiej Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka, którą otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wśród nominowanych znaleźli się naukowcy i artyści z całego kraju.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie ukończył w 1988 r. uzyskując dyplom lekarza weterynarii. Po odbyciu rocznej służby wojskowej 1 X 1989 roku rozpoczął pracę w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej na stanowisku asystenta stażysty a w 1990 r. asystenta. W 1998 uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych w zakresie – parazytologia, na podstawie rozprawy pt.: „Glisty z rodzaju Toxocara: Wybrane aspekty inwazjologii i zagrożenia zdrowia człowieka” – promotor Prof. dr hab. Jerzy Lech Gundłach. Z dniem 1 października 1998 r. został mianowany na stanowisko adiunkta. W 2013 roku po przeprowadzonym kolokwium habilitacyjnym, decyzją Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uzyskał stopień naukowy dr hab. na podstawie rozprawy „Charakterystyka inwazji Anoplocephala perfoliata u koni z uwzględnieniem aspektów molekularnych i proteomicznych”. W 2015 roku został mianowany przez Rektora UP w Lublinie na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 25 lutego 2019 roku decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uzyskał tytuł naukowy Profesora. Od tej pory jest zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 


 

Autor lub współautor ponad 240 publikacji naukowych, w tym 105 oryginalnych prac naukowych (48 z listy JCR); współautor podręcznika, autor jednej  monografii, współautor 12 rozdziałów w monografiach, licznych doniesień i komunikatów zjazdowych na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, wielu opinii naukowych i prac popularnonaukowych. W 2017 r. odbył staż naukowy w Instytucie Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Justus-Liebig-Universität Gießen.
Jest promotorem czterech zakończonych przewodów doktorskich, w tym dwu anglojęzycznych a także promotorem prac magisterskich i licencjackich. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów „Parazytologia i Inwazjologia Weterynaryjna” oraz „Parazytologia Staż” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej a także „Parazytologia” na kierunku dietetyka, Wydział  Nauk o Żywności i Biotechnologii. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach i szkoleniach dla lekarzy weterynarii. Recenzent dwu rozpraw habilitacyjnych, sześciu prac doktorskich, prac magisterskich, oraz ponad 60 prac naukowych w czasopismach naukowych : Medycyna Weterynaryjna, Bulletin of the Vetrinary Institute in Pulawy, Journal of Animal Sciences, Polish Journal of Veterinary Sciences, Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, Clinical Phytoscience.
Tematyka pracy naukowej dotyczy głównie zagadnień diagnostyki, terapii, profilaktyki oraz szeroko pojmowanej inwazjologii zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolnożyjących ze szczególnym uwzględnieniem zoonoz pasożytniczych.
Członek Rady Programowej Wydziału Medycyny weterynaryjnej, członek Senackiej  Komisji ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach  2012-2016 r., od 2016 r. członek Senackiej  Komisji ds. Kadr. Jest prezesem Uczelnianego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek założyciel Polskiej sekcji ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites), W latach 2010 – 2012 roku pełnił obowiązki kierownika Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Od 2013 roku jest kierownikiem Zakładu Parazytologii. Czterokrotnie wyróżniony Nagrodami Rektora, odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.