Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Renaty Klebaniuk

Miło nam poinformować o nominacji profesorskiej Pani Prof. dr hab. Renaty Klebaniuk, którą otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wśród nominowanych znaleźli się naukowcy i artyści z całego kraju.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk studia wyższe odbyła w latach 1985-1990 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera zootechniki. W latach 1996-2000 była uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Żywienia Zwierząt Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Lublinie. 20 stycznia 2000 roku po publicznej obronie, przed Radą Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie pracy doktorskiej pt.: „Ocena energetycznego i białkowego żywienia krów mlecznych w gospodarstwach specjalistycznych Zamojszczyzny”, uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki – żywienie zwierząt. Na podstawie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego oraz rozprawy pt.: „Efektywność stosowania preparatu glukogennego dla wysoko wydajnych krów mlecznych w dawkach z udziałem zbóż o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu”, Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, decyzją z dnia 07 maja 2009 r. nadała Jej stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność – żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Renacie Klebaniuk tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

 

Prof. dr hab. Renata Klebaniuk w latach 2000-2010 pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Żywienia Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie,  a od 01.10.2010 roku awansowała na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP. W latach 2011-2017 pełniła funkcję kierownika Zakładu Bromatologii i Fizjologii Żywienia, a od 01.10.2017 – Dyrektora Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Prof. Klebaniuk w ramach doskonalenia zawodowego i naukowego brała udział w stażach naukowych, w certyfikowanych szkoleniach oraz warsztatach, głównie z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nowoczesnych metod analitycznych oraz doskonalących warsztat naukowo-badawczy, m.in. w Polsce, Ukrainie, Danii, Włoszech, USA.
Zainteresowania naukowe i tematyka badawcza prof. Klebaniuk dotyczą głównie fizjologii żywienia, wykorzystania różnych materiałów paszowych i dodatków w żywieniu zwierząt, bilansowania dawek pokarmowych oraz ukierunkowanej profilaktyki żywieniowej u zwierząt gospodarskich, a także analizy możliwości poprawy wskaźników produkcyjnych i zdrowotnych tych zwierząt, z uwzględnieniem jakości surowców pochodzenia zwierzęcego. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematami badawczymi aktualnymi z punktu widzenia rozwiązań naukowych, służących praktyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i metod. Główne problemy badawcze to: Optymalizacja stosowania dodatków glukogennych w żywieniu krów mlecznych; Efektywność stosowania roślinnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt; Możliwości wykorzystania nowych odmian roślin stanowiących materiały paszowe (len, soja, kukurydza).
Dorobek naukowy prof. Klebaniuk obejmuje 246 publikacji, w tym 95 to oryginalne prace twórcze (27 opublikowane w czasopismach z listy JCR), 1 monografia, 16 rozdziałów w monografiach, 1 książka (rozdział i współredakcja), 54 prace popularno-naukowe oraz 87 doniesień konferencyjnych i 6 opracowań innych. Znacząca część dorobku naukowego powstała w ramach realizacji 12. projektów badawczych, finansowanych przez KBN, MNiSzW, NCN, NCBiR, MRiRW i to, że w 6. przypadkach pełniła Ona funkcję kierownika, w 1. była głównym wykonawcą.

W ramach szeroko pojętej ochrony zdrowia zwierząt prof. Klebaniuk wraz z zespołem realizowała tematy dotyczące oceny wpływu dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych, również w chowie ekologicznym. Była kierownikiem czterech projektów badawczych z tego zakresu. W szczególności badania te, jak i pokrewne realizowane w ramach zleconych ekspertyz oraz doświadczeń statutowych pozwoliły na: Opracowanie składu i określenie formy dodatków ziołowych o ukierunkowanym działaniu; Porównanie następczego wpływu podawania wybranych mieszanek ziołowych krowom na jakość siary i mleka oraz zdrowotność i wskaźniki odchowu pochodzących od nich cieląt; Ocenę wpływu podawanych mieszanek na wskaźniki produkcyjne cieląt i młodego bydła opasowego, a także na cechy jakościowe i organoleptyczne mięsa; Zastosowanie preparatu ziołowo-lnianego własnej kompozycji w profilaktyce i ograniczeniu występowania chorób i pasożytów u bydła w warunkach produkcyjnych.
Działalność naukowo – badawcza prof. Klebaniuk jest stale związana z praktyką. Profesor prowadzi wykłady szkoleniowe dla hodowców i doradców głównie z zakresu wykorzystania materiałów i dodatków paszowych w nowych systemach żywienia zwierząt, zwłaszcza przeżuwaczy (bydła mlecznego) oraz dotyczące sposobów i nowych systemów żywienia bydła ze szczególnym uwzględnieniem produkcji ekologicznej. W efekcie tej działalności, w dużej mierze realizowanej we współpracy z hodowcami, opracowała i przygotowała aplikacje 3 produktów w postaci mieszanek ziołowych zastosowanych bezpośrednio w kilkunastu gospodarstwach produkcyjnych.

    Jest promotorem 1 zakończonego i 3 otwartych przewodów doktorskich. Na dorobek w tym obszarze składają się również wykonane oceny w postepowaniach na stopień doktora i doktora habilitowanego, recenzje rozpraw doktorskich, w różnych ośrodkach naukowych w kraju oraz uczestnictwo w komisjach habilitacyjnych i doktorskich.
Profesor była recenzentem ponad 40 prac oryginalnych indeksowanych przez JCR z dziedziny nauk rolniczych i weterynaryjnych oraz wykonała ocenę 12 projektów badawczych.
Posiada bogaty dorobek w działalności dydaktyczno – wychowawczej. W ramach przedmiotów obligatoryjnych, jak również fakultatywnych realizuje zagadnienia obejmujące tematykę głównie związaną z żywieniem zwierząt, w tym dotyczącą technologii żywienia, paszoznawstwa, konserwacji, przetwarzania i higieny pasz, dodatków paszowych, zwłaszcza wykorzystania ziół i fitobiotyków, w żywieniu i profilaktyce. Wypromowała 148 dyplomantów (82 studentów wykonujących doświadczenia w ramach prac magisterskich, 51 – prac inżynierskich oraz 15 – prac licencjackich). Z wypromowanych Dyplomantów, poza wyróżnieniami Wydziałowymi i Uczelnianymi 12 Autorów prac magisterskich zostało nagrodzonych lub wyróżnionych w różnych pozauczelnianych konkursach za najlepszą pracę magisterską z zakresu żywienia. Profesor Renata Klebaniuk jest od 8 lat opiekunem Sekcji Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Studenckiego Koła Biologów i Hodowców Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Członkowie Sekcji prezentowali blisko czterdzieści prac podczas różnych Konferencji i Sejmików Studenckich Kół Naukowych, zarówno w Polsce jak i poza granicami Kraju, z których kilkanaście było nagrodzonych i / lub wyróżnionych na różnych szczeblach.

Znaczącą działalnością prof. Klebaniuk jest organizacja zespołów badawczych oraz pełnione aktywnie funkcje w macierzystej Uczelni i Wydziale, jak i poza Uniwersytetem.
W macierzystej Uczelni prof. Klebaniuk była Członkiem Stałej Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Rad Programowych dla kierunków: zootechnika, bezpieczeństwo żywności, dietetyka. Obecnie, od 2016 roku jest Członkiem Komisji Senackiej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału, Rady Programowej dla kierunku zootechnika, bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz Liderem Rady Programowej dla kierunku zootechnika. Jest organizatorem i Kierownikiem Szkolenia łączonego dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych w UP w Lublinie.
Poza macierzystą Uczelnią Profesor była Członkiem II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie, a obecnie jest Członkiem Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Lublinie. Poza tym jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Redakcji Wydawnictwa Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS” oraz biegłym ad hoc w zakresie żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Aktywna działalność organizacyjna dr hab. Klebaniuk to również organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów.
Otrzymała 5 nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe, działalność organizacyjną i dydaktyczno-wychowawczą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz szereg wyróżnień prac badawczych prezentowanych podczas konferencji naukowych.