Postępowanie habilitacyjne dr Justyny Bohacz


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 28 lutego 2019 roku dr Justyny Bohacz o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


28.02.2019    Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


20.03.2019    Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr. hab. Elżbiety Bielińskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Justynie Bohacz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. Jednocześnie Rada Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania sekretarza i członka Komisji.

 


10.04.2019    Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie zmiany sekretarza Komisji.
 


06.05.2019    do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

Przewodniczący:    prof. dr hab. Andrzej Mocek    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekretarz:    dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzent:    prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska    Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Recenzent:    dr hab. Anna Piotrowska-Długosz    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Recenzent:    prof. dr hab. Elżbieta Bielińska    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Członek:     dr hab. Anna Gałązka    Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- PIB w Puławach
Członek:    prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


22.05.2019    Powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Justynie Bohacz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia oraz przesłanie pełnej dokumentacji.

 


do 19.06.2019    Termin nadesłania recenzji osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr Justyny Bohacz

 


09.07.2019    Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo wraz z uzasadnieniem.

 


09.07.2019  Odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Justynie Bohacz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


09.07.2019  Przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 


10.07.2019  Przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Bohacz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


10.07.2019  Podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Bohacz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.