Pracownik do Sekcji ds. Zamówień Publicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika do Sekcji ds. Zamówień Publicznych

na podstawie umowy o pracę

w pełnym wymiarze czasu pracy


 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 

1. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,

2. co najmniej roczny staż pracy,

3. znajomość przepisów prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

4. biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych. 

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne, ekonomiczne,

2. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy,

3. samodzielność, w tym umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego podejmowania decyzji, a także radzenia sobie ze stresem.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane,

2. zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz pozostałej dokumentacji w BIP,

3. redagowanie odpowiedzi na zapytania, uzasadnień prawnych i faktycznych w zakresie wykluczeni wykonawców, odrzuceń ofert, unieważniania postępowań w prowadzonych postępowaniach,

4. dokumentowanie przebiegu prowadzonych postępowań na drukach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

 

III. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny

2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/pracownik-druki-druki kadrowe/);

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Data i podpis/”


 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261). z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych” do dnia 31 maja 2019 r.