Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Bożeny Denisow

Miło nam poinformować o nominacji profesorskiej Pani Prof. dr hab. Bożeny Denisow, którą otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wśród nominowanych znaleźli się naukowcy i artyści z całego kraju.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

 

 

Prof. dr hab. Bożena Denisow stopień doktora nauk ogrodniczych uzyskała w 2001 r. a dr hab. w 2011 r.

Po ukończeniu studiów pracowała w Zakładzie Ekologii UMCS w Lublinie, od 1996 roku związana jest z UP.

Od początku kariery w badaniach naukowych zajmuje się m.in. (1) problemami efektywności zapylania roślin uprawnych, (2) biologią kwitnienia i ekologią zapylania oraz nektarowaniem i pyleniem roślin, (3) bioróżnorodnością flory pożytkowej w różnych typach siedlisk, (4) ewaluacją flory w kontekście przydatności gatunków do poprawy bazy pożytkowej pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających, (5) biologią i migracją inwazyjnych elementów flory.
Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym 72 oryginalnych prac twórczych, 1 monografii, 4 rozdziałów w monografiach, licznych komunikatów i doniesień konferencyjnych oraz artykułów popularno-naukowych. Jest współautorem Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających W czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR) ukazały się 42 prace oryginalne. Odbyła staże naukowe w University of Reading (Anglia) oraz w Uniwersytecie Narodowym Ivana Franko we Lwowie (Ukraina). Była promotorem w 2 zakończonych przewodach doktorskich (jedna z rozpraw doktorskich została nagrodzona  Nagrodą Naukową im. Profesora Szczepana A. Pieniążka) oraz jest promotorem doktoranta (stypendysty MNiSW).
Aktualnie (w ramach projektu w konkursie BIOSTSRATEG  III, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) kieruje zespołem, który zajmuje się biologią kwitnienia i pylenia kilkunastu genotypów pszenicy w celu wytypowania najefektywniejszych linii męskich przydatnych jako zapylacze w hodowli heterozyjnej.

Prof. Bożena Denisow aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, zarówno w macierzystej Uczelni jak i poza nią. Jest kierownikiem Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin UP, prodziekanem ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP, przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członkiem Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, członkiem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem europejskiej organizacji do spraw strat rodzin pszczelich COLOSS oraz International Bee Research Association. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Biologów.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma Acta Agrobotanica (baza Scopus) oraz członkiem rady redakcyjnej czasopisma Silva Fennica (WoS).