Święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

III Święto Uniwersytetu 2019

 

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Andreasowi Börnerowi, wręczenie dyplomów doktora habilitowanego, odznaczeń państwowych i nagród Rektora to najważniejsze części trzeciego Święta Uniwersytetu obchodzonego 16 maja 2019 r.


Uroczystość w Centrum Kongresowym otworzył JM Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk, który podkreślił rangę wydarzenia i zaznaczył, że jest to uroczystość, która na stałe wpisała się w harmonogram roku akademickiego. Wydarzenie to jest świętem społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Goście, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość to przedstawiciele krajowych i zagranicznych uczelni i jednostek naukowych (m.in. z Niemiec, Ukrainy, Chin, Argentyny, Jordanii) oraz administracji centralnej, lokalnej oraz władz samorządowych.

 

 

Pracownikom Uczelni zostały przyznane odznaczenia państwowe.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Teresa Irena Mitura. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały Urszula Sylwia Bronowicka-Mielniczuk oraz Barbara Teresa Kołodziej. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali Tomasz Zdzisław Czernecki, Agnieszka Marek, Ewelina Pyzik, Bartosz Grzegorz Sołowiej i Małgorzata Aneta Sosnowska.

 

 

Po raz kolejny przyznana została Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagroda jest wyróżnieniem pracowników za ich osiągnięcia naukowo-badawcze oraz za najlepsze projekty innowacyjne.

Za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu (IF) Nagrodę otrzymała Monika Sujka. Nagrodą za publikację o największej liczbie cytowań uhonorowany został zespół w składzie Dariusz Dziki, Renata Różyło, Urszula Gawlik-Dziki oraz Michał Świeca. Nagrodę im. Stanisława Staszica za badania aplikacyjne otrzymał zespół w składzie: ś.p. Ewald Sasimowski, Ryszard Kolstrung, Anna Stachurska, Michał Pluta, Iwona Janczarek, Sławomir Pietrzak, Katarzyna Strzelec, Marek Sapuła, Krzysztof Bocian oraz ś.p. Jan Wojciechowski.

 
 

Ważną częścią Święta Uniwersytetu było wręczenie dyplomów doktora habilitowanego. Uhonorowani tym stopniem naukowym zostali:

 

Wydział Agrobioinżynierii: dr hab. Sylwia Mariola Andruszczak, dr hab. Maja Jolanta Bryk, dr hab. Beata Helena Król, dr hab. Mariusz Artur Kulik, dr hab. Sylwia Magdalena Okoń, dr hab. Teresa Grażyna Wyłupek.

 
 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:dr hab. Marek Bieńko, dr hab. Artur Burmańczuk, dr hab. Marcin Grzegorz Gołyński, dr hab. Małgorzata Kapica, dr hab. Łukasz Ryszard Kurek, dr hab. Marcin Paweł Szczepanik, dr hab. Agata Teresa Wawrzyniak, dr hab. Anna Agata Zacharko-Siembida.

 

 
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:dr hab. Justyna Anna Batkowska, dr hab. Łukasz Damian Wlazło.
 
 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Elżbieta Barbara Mielniczuk, dr hab. Beata Zimowska.

 

 

Wydział Inżynierii Produkcji: dr hab. Andrzej Kazimierz Borusiewicz, dr hab. Magdalena Bożena Kachel, dr hab. Grzegorz Piotr Maj, dr hab. Marcin Tomasz Mitrus, dr hab. Jolanta Piekut, dr hab. Stanisław Rudy, dr hab. Jacek Andrzej Wasilewski.

 
 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Piotr Tadeusz Domaradzki, dr hab. Urszula Jolanta Złotek.

 

 

Kulminacją uroczystości było wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Andreasowi Börnerowi z Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research.

Laudację na cześć Profesora wygłosił Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Pan Profesor Krzysztof Kowalczyk.

 

 

Profesor Andreas Börner studiował rolnictwo na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg. Studia ukończył w 1985 r., a stopień doktora uzyskał w 1988 r. Habilitował się w 1995 r. Swoją karierę naukową związał z Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) w Gatersleben w Niemczech. W latach 1992-1996 kierował zespołem do spraw genetyki pszenicy. Od 1997 do 2005 roku kierował zespołem badawczym do spraw ochrony zasobów genowych i reprodukcji, zaś od 2005 roku pełni rolę kierownika zespołu zajmującego się zarządzaniem i oceną zasobów genowych w banku genów.

 
 

Dorobek naukowy Profesora Andreasa Börnera obejmuje prace z genetyki klasycznej i molekularnej, hodowli roślin, fizjologii i biochemii roślin, ochrony zasobów genowych. Profesor Börner zajmował się problemami genetyki karłowatości zbóż. Zidentyfikował i opisał gen karłowatości Rht10 pochodzący z chińskiej odmiany pszenicy ‘Ai-bian 1’oraz (RhtB1f) w Triticum aethiopicum. Poza tym wykrył geny karłowatości niewrażliwe na kwas giberelinowy w życie ct1 i ct2 zlokalizowane na chromosomach 7R i 5R oraz określił grupy homoeologiczne pszenicy, jęczmienia i żyta, na których zlokalizowane są geny karłowatości niewrażliwe na kwas giberelinowy.

Zajmował się także określeniem efektów plejotropowych genów karłowatości, molekularnych podstaw zmienności cech fenotypowych, mechanizmów warunkujących reakcję roślin na czynniki stresowe na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu oraz identyfikacją markerów sprzężonych z wybranymi cechami agronomicznymi.

Do istotnych osiągnięć Profesora Börnera należą także badania nad materiałem siewnym, zdolnością do reprodukcji po długoletnim przechowywaniu oraz analizą genetyczną, fizjologiczną i biochemiczną związaną ze starzeniem się nasion i owoców roślin uprawnych takich jak: jęczmień, pszenica, rzepak, ciecierzyca i tytoń.

 
 

W trakcie swojej kariery naukowej profesor był promotorem wielu prac, aktywnym organizatorem konferencji naukowych i uczestnikiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Jest Desygnowanym Prezydentem, reprezentantem Niemiec oraz Przewodniczącym Cereals Section w European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA); koordynatorem of the European Cereals Genetics Co-operative (EWAC); niemieckim przedstawicielem Working Group Wheat of the European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) i członkiem Seed Storage Committee of the International Seed Testing Association (ISTA) i szeregu innych organizacji. Pan Profesor jest członkiem wielu zespołów redakcyjnych międzynarodowych czasopism m. in: Plant Genetic Resources, Cereal Research Communications, Hereditas, Field and Vegetable Crops Research, Agriculture, Journal of Genetics and Breeding, Agrophysics.

Profesor Andreas Börner współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi na świecie. W Polsce współpracuje z Instytutem Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.

 

 

Profesor Börner wygłosił następnie wykład pt. „Plant Genetic Resources for Food and Agriculture — the Backbone for Feeding Future Generations”. Podkreślił w nim znaczenie istnienia i funkcjonowania banków nasion oraz to, jak ważna jest regeneracja zgromadzonych w nich zasobów. Zaznaczył jak istotna jest współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwo przed stratami żywności wynikającymi ze zmian klimatycznych.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod dyrekcją dr hab. sztuki Zofii Bernatowicz prof. UMCS oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie.

 

[ Galeria zdjęć ]


Fot. Maciej Niedziółka, Paweł Michalski / DPUiWM

 

Film z uroczystości:

 

 

 

__________________________________________________________

 

Święto Uniwersytetu relacjowane było w mediach:

 

w TVP 3 LUBLIN, 17.05.2019 r., w tym krótki wywiad z JM Rektorem o nowych kierunkach (czas od 00:00:32 oraz 00:01:39)

w "Kurierze Lubelskim" 16 maja 2019 r.

na portalu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego