Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Haliniarz

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


 

Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 4 lutego 2019 roku dr Małgorzaty Haliniarz o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 

 


 

4 lutego 2019 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Haliniarz w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 

 


 

20 lutego 2019 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Haliny Lipińskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Małgorzacie Haliniarz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 

 


1 kwietnia 2019 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789), w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Recenzent – dr hab. Roman Kierzek, prof. nadzw. IOR-PIB – Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
4.    Recenzent – dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5.    Recenzent – dr hab. Halina Lipińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Członek Komisji – prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk – Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu
7.    Członek komisji – prof. dr hab. Barbara Sawicka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


5 kwietnia 2019 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: dr. hab. Romana Kierzka, prof. nadzw. IOR-PIB – Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu oraz dr hab. Irenę Brzozowską, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i dr hab. Halinę Lipińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Małgorzacie Haliniarz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


8 maja 2019r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Małgorzaty Haliniarz opracowana przez dr hab. Romana Kierzka, prof. nadzw. IOR-PIB

 


 

13 maja 2019r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Małgorzaty Haliniarz opracowana przez dr hab. Irenę Brzozowską, prof. UWM.

 

 


13 maja 2019r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Małgorzaty Haliniarz opracowana przez dr hab. Halinę Lipińską.

 


28 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Małgorzacie Haliniarz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


26 czerwca 2019 roku  – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Haliniarz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


 

26 czerwca 2019 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Haliniarz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.