Nabór w Programie im. Bekkera (NAWA)

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych na całym świecie.

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:
• odbycie stażu podoktorskiego;
• prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
• pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:
1)od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca,
2)od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.
NAWA przewiduje ponadto możliwość dodatkowego finasowania w postaci „komponentu krajowego” dla Stypendystów, których wyjazdy będą trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego

Wyjazdy mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

Termin i forma składania wniosków
Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 16 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się
na stronie internetowej NAWA –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464