Postępowanie habilitacyjne dr Edyty Paczos-Grzędy

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


28.01.2019    Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Edyty Paczos-Grzędy w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

 


20.02.2019    Podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Edyty Paczos-Grzędy oraz powołania prof. dr hab. Wandy Kociuby na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Edycie Paczos-Grzędzie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

 


01.04.2019    Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789), w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),  powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Edyty Paczos-Grzędy w następującym składzie:
Przewodniczący:    prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekretarz        dr hab. Sylwia Andruszczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzent:    prof. dr hab. Jerzy Czembor – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
Recenzent:    prof. dr hab. Marek Korbas – Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
Recenzent:        prof. dr hab. Wanda Kociuba – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Członek komisji:    dr hab. Anetta Kuczyńska – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
Członek komisji:    prof. dr hab. Andrzej Woźniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


05.04.2019    Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Jerzego Czembora z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, prof. dr hab. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz prof. dr hab. Wandę Kociubę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Edycie Paczos-Grzędzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia.
 


10.05.2019    wpłynęły recenzje osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr Edyty Paczos-Grzędy, opracowane przez prof. dr hab. Wandę Kociubę i prof. dr hab. Jerzego Czembora.
 


12.05.2019    wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr Edyty Paczos-Grzędy, opracowana przez prof. dr hab. Marka Korbasa.

 


04.06.2019    odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Edycie Paczos-Grzędzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


26.06.2019    przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Paczos-Grzędzie wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


26.06.2019    podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały o nadaniu dr Edycie Paczos-Grzędzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.