Postępowanie habilitacyjne dr inż. Przemysława Tkaczyka

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 4 lutego 2019 roku dr inż. Przemysława Tkaczyka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia.

 


11 lutego 2019 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


20 lutego 2019 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Mariusza Kulika na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Przemysławowi Tkaczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

 


1 kwietnia 2019 roku  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2.    Sekretarz:  dr hab. Beata Król – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Recenzent:  prof. dr hab. Florian Gambuś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
4.    Recenzent: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
5.    Recenzent:  dr hab. Mariusz Kulik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Członek Komisji: dr hab. Tomasz Sosulski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7.    Członek Komisji: prof. dr hab. Halina Smal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 


12 kwietnia 2019 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił: prof. dr hab. Floriana Gambusia z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Ewę Spychaj-Fabisiak z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz dr hab. Mariusza Kulika z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Przemysławowi Tkaczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplina agronomia. 

 


09.05.2019   wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr. inż. Przemysława Tkaczyka, opracowana przez prof. dr hab. Ewę Spychaj-Fabisiak.

 


12.05.2019   wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr. inż. Przemysława Tkaczyka, opracowana przez prof. dr. hab. Floriana Gambusia. 

 


12.05.2019   wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr. inż. Przemysława Tkaczyka, opracowana przez dr. hab. Mariusza Kulika.

 


04.06.2019    odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr. inż. Przemysławowi Tkaczykowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


24.06.2019   przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Przemysławowi Tkaczykowi wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


24.06.2019    podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały o nadaniu dr. inż. Przemysławowi Tkaczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.