O prozdrowotnych właściwościach aronii dr hab. inż. A. Wójtowicz oraz dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk w New York Post, Daily Mail oraz Open Chemistry

Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kładzie nacisk na interdyscyplinarność, zachęcając tym samym do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych.
Efektem takiej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie są interdyscyplinarne przewody doktorskie, w ramach pozyskanego z NCBiR projektu pt. „Nowoczesna farmacja. Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu badań nad lekiem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.  Równorzędnymi promotorami w dwóch tego typu przewodach są Profesorowie z naszej Uczelni: dr. hab. inż. Agnieszka Wójtowicz z Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej oraz dr hab. Arkadiusz Matwijczuk z Katedry Biofizyki.
Jako efekt szeroko zakrojonych badań powstają też liczne wspólne publikacje. Jeden z takich artykułów, dotyczący wpływu dodatku aronii na właściwości prozdrowotne ekstrudowanych kaszek kukurydzianych,  którego współautorami są dr. hab. inż. Agnieszka Wójtowicz oraz dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk z Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej odbił się szerokim echem w prasie międzynarodowej. Komentowały takie dzienniki takie jak New York Post i Daily Mail.

 

artykuł ny.post.com: nypost.com/2019/04/05/this-chokeberry-is-the-trendy-superfood-that-can-take-the-heat/

artykuł w daily.mail.co.uk: www.dailymail.co.uk/health/article-6891313/Forget-adding-blueberries-porridge-scientist-say-fork-chokeberries.html (5 kwietnia 2019r.)

artykuł w czasopiśmie Open Chemistry: www.degruyter.com/view/j/chem.2019.17.issue-1/chem-2019-0019/chem-2019-0019.xml