Stypendium Fulbright Senior Award 2020-21

Instytucja finansująca
Amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dla kogo?

Dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych

Cel konkursu
Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Wymagania
O stypendium Fulbright Senior Award mogą się ubiegać osoby, które:
• Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
• Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora.
• Są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.
• Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
• Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
• Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
• Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Termin naboru wniosków
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21 będzie trwał od 1 lutego do 10 czerwca 2019 r.
 
Ważne informacje
Aplikacja składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać wymagane dokumenty jako pliki PDF.

Ważna zmiana: Przestał obowiązywać wymóg obligatoryjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych dla naukowców z tytułem doktora habilitowanego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
Fulbright Poland –>
https://fulbright.edu.pl/senior-award/