Program DIALOG, nabór wniosków do 31 grudnia 2019 r. (MNiSW)

www.gov.pl/web/nauka/dialog 

Centrum Nauki przypomina, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w programie DIALOG.

Instytucja ogłaszająca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis konkursu:
W ramach konkursu można ubiegać się o środki finansowe na realizację projektów w zakresie "doskonałość naukowa", "nauka dla innowacyjności", "humanistyka dla rozwoju".
Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.


Termin i sposób naboru wniosków:

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2019 r. Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru wniosków.
Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl.
Wnioskodawca może złożyć max. 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym (również jako członek konsorcjum) .

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej MNiSW –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464