Stypendium Fulbright Junior Research Award 2020-21

Instytucja finansująca
Amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dla kogo?
Dla studentów studiów doktoranckich

Cel konkursu
Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Wymagania
O stypendium Fulbright Junior Research Award mogą się ubiegać osoby, które:
• Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty).
• Przygotowują rozprawę doktorską w polskich uczelniach, federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutach naukowych, instytutach badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotach prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
• Rozprawę doktorską ukończą nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
• Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
• Spełniają wymogi formalne  wizy J-1.
• Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.
• Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Termin składania wniosków
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21 trwa od 1 lutego do 10 czerwca 2019 r.
Aplikacje składa się z elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do którego należy wgrać wymagane dokumenty jako pliki PDF.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fulbright Poland –>