Nominacja Profesorska dla prof. dr hab. inż. Marka Babicza z Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

Dnia 2 kwietnia 2019 roku w Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych naukowców jest Prof. dr hab. Marak Babicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

 

Prof. dr hab. inż. Marek Babicz studia wyższe odbył w latach 1991-1996 na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera zootechniki. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dziedzinie zootechniki, specjalność hodowla trzody chlewnej, Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie nadała mu w 2002 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Badania struktury genetycznej świń rasy puławskiej na podstawie polimorfizmu wybranych genów”. Dysertacja oraz przebieg obrony doktorskiej zostały wyróżnione nagrodą JM Rektora. W roku 2010 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki – genetyka i hodowla świń (tytuł osiągnięcia naukowego: „Polimorfizm wybranych genów potencjalnie związanych z użytkowością rozpłodową świń rasy puławskiej”). Postanowieniem z  dnia 8 stycznia 2019  r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

 

 

Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1997  r. w  Katedrze Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej na stanowisku asystenta. W 2002 r. awansował na stanowisko adiunkta, a w 2012 r. profesora nadzwyczajnego UP. W ramach doskonalenia naukowego brał udział w stażach naukowych w Polsce, Hiszpanii, na Litwie i Ukrainie oraz w krajowych kursach i szkoleniach.

Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 250 publikacji, w tym 121 oryginalnych prac twórczych, 9 publikacji przeglądowych, 1 monografię, 35 rozdziałów w monografii, 77 komunikatów konferencyjnych, 7 sekwencji umieszczonych w GeneBank oraz 31 prac popularno-naukowych. Jest współautorem i redaktorem podręcznika akademickiego.

Profesor był recenzentem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, publikacji z listy B MNiSW, projektu badawczego finansowanego przez MNiSW oraz sprawozdań końcowych z celów szczegółowych zadań jednostek naukowych. Kierował projektem badawczym finansowanym przez MNiSW oraz podzadaniem w ramach projektu BIOSTRATEG. 

Jest promotorem 2 zakończonych i 2 otwartych przewodów doktorskich. Pełnił funkcję recenzenta w jednym postępowaniu habilitacyjnym i sześciu przewodach doktorskich oraz członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym. Wypromował 62 magistrów, 44 inżynierów i 2 licencjatów.

 

Praca badawcza i dorobek naukowy Profesora koncentruje się na hodowli i chowie świń ras krajowych z uwzględnieniem zagadnień związanych z rozpoznaniem czynników różnicujących cechy użytkowości rozpłodowej, tucznej, rzeźnej i behawior. Do problemów naukowych, zajmujących czołowe miejsce w badaniach, należą te związane z ochroną zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Wymiernym efektem tego jest współautorstwo „Programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej” realizowanego w sektorze hodowli i produkcji świń tej rasy na terenie Polski.

 

Profesor angażuje się w działalność organizacyjną na Uczelni i Wydziale. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, a obecnie jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych i członkiem Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Pełnił również obowiązki redaktora czasopisma Annales UMCS sec. EE Zootechnica – Wydawnictwo UP w Lublinie. 

W latach 2013-2017 był kierownikiem Katedry Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, natomiast od 2017 r. jest kierownikiem Zakładu Hodowli i Biotechnologii Świń. 

 

Prof. dr hab. Marek Babicz pełni również funkcje pozauczelniane: Członka Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych trzody chlewnej, doradcy ds. naukowych Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „Puławiak”, reprezentanta członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Przewodniczącego Komisji Oceny Trzody Chlewnej na Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, eksperta kampanii „Wieprzowina regionalna – doceń smak tradycji” oraz innych działań promujących wieprzowinę pozyskaną ze świń ras krajowych, w tym objętych hodowlą zachowawczą. 

 

Szczególnie chętnie angażuje się w aktywizację działalności naukowej studentów, czego wyrazem są liczne wyróżnienia naukowe, w tym 15 stypendiów MNiSW uzyskanych przez studentów Sekcji Hodowli i Biotechnologii Świń. Uczestniczy również w działalności popularyzującej naukę (Lubelski Festiwal Nauki, Dni Otwarte UP w Lublinie, Lubelski Uniwersytet Inspiracji, seminaria i warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Lubelszczyzny). W ramach współdziałania nauki i praktyki wielokrotnie brał udział w seminariach skierowanych do hodowców i producentów świń oraz konsumentów wieprzowiny i wyrobów wieprzowych.

 

Prof. dr hab. Marek Babicz otrzymał 8 wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowe, działalność organizacyjną i dydaktyczno-wychowawczą Rektora Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Należy do Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Serdecznie gratulujemy!