Wymiana bilateralna naukowców Polska-Niemcy (NAWA)

NAWA ponownie zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł.
2) Koszty pobytu naukowców niemieckich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
– w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie;
– w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r., do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru znajdują się na stronie www NAWA –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464